استانادا تۇرمەدەن قاۋىپتى قىلمىسكەر قاشىپ كەتتى

None
None
استانا. قازاقپارات - استاناداعى تەرگەۋ يزولياتورلارىنىڭ بىرىنەن بۇرىن بىرنەشە مارتە سوتتالعان ادام قاشىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ق ر ءى ءى م قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسىنە سىلتەمە جاساپ.

«ءبىر قاباتتى عيماراتقا جاپسارلاسا سالىنعان سەرۋەندەۋگە ارنالعان الاڭدا جۇرگەن قىلمىسكەر شاتىرعا شىعىپ، ودان شاعىن قورشاۋعا سەكىرىپ، ارتىنان باستى قورشاۋدان قاشىپ شىققان»، - دەپ حابارلادى ق ا ج ك باسپا ءسوز قىزمەتى.

بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا تاراعان اقپاراتقا قاراعاندا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ 36 جاستاعى تۋماسى ە. ك. ارعىمبايەۆ ۇرلىق جاساپ، توناۋ ارەكەتىنە بارعان ءۇشىن سوتتالعان.

قازىرگى تاڭدا ىزدەستىرۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram