وزبەكستاندىق شەبەر قازاقتىڭ ۇلتتىق اسپاپتارىن جاسايدى

None
None
استانا. قازاقپارات -  وزبەكستاندىق اعاش ۇستاسى  Ⅸ عاسىردان كەيىن ۇمىت بولىپ كەتكەن بىرنەشە ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپتى قايتا قۇراستىرىپ شىعىپتى.

شەبەر دومبىراعا ۇقساس دۇنيەنى تاريحي شىعارمالارداعى سۋرەتكە قاراپ جاساعان.

ابدۋماليك مادرايموۆ بالا كەزدەن ءتۇرلى پىشىندەگى اعاشتاردان ءارقيلى دۇنيە جاساۋعا اۋەس بولىپ ءوسىپتى. بەرتىن كەلە سول قۇشتارلىعى شەبەرلىكپەن ۇشتاسقان. قازىر وزبەكستانداعى اتاقتى ۇستالاردىڭ ءبىرى. «اتا كاسىپكە ۇلتتىق بولمىس دەپ قاراۋ كەرەك. سوندا عانا تاريحي قۇندىلىق جوعالمايدى»، - دەيدى قاريا.

ابدۋماليك مادرايموۆ، شەبەر:

- دومبىرا مەن دۋتاردىڭ كورىنىسى مەن تەحنيكاسىندا ەش ايىرماشىلىق جوق. ءبىز ارنايى شەبەرحانا جاسادىق. وندا وزبەكتىڭ شەرتپە اسپاپتارىنان باستاپ سازسىرنايعا دەيىن جاسايمىز. قازاق، تاجىك، تۇرىكمەن حالىقتارىنىڭ ۇلتتىق اسپاپتارىن دا جاساپ شىعارامىز. قازىرگى كۇنى قازاقتىڭ قياق قىلقوبىزى جانە كونتراباس دايىنداپ جاتىرمىز.

ۇستا اسپاپتار جاساۋعا نەگىزىنەن شىنار مەن تۇت جانە جەمىس اعاشتارىن قولدانادى. «بۇلار شىدامدى، ءارى دۇرىس كەپتىرسەڭ، جارىلىپ كەتپەيدى»، - دەيدى ونەر يەسى. ۇزاق جىلدار بويى اتقارعان ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا Ⅸ عاسىردان كەيىن ۇمىت بولعان عيچاكي بابۋري، ديلرابو، ديلناۆو، ميراس جانە حۋش حاۆو سياقتى ۇلتتىق اسپاپتاردى جاساپ شىققان. ونى زامان تالابىنا ساي ءاردايىم جەتىلدىرىپ وتىرادى. قاريا قانعا سىڭگەن قاسيەتىن ۇلدارى مەن اۋىل جاستارىنا ۇيرەتۋدەن جالىققان ەمەس. ەندى اتا كاسىپتى ۇلى جالعاپ كەلەدى.

ساردور مادرايموۆ:

- بۇل تۋىندىنى «ءاندىجان رۋبابى» دەپ اتادىق. تاريحي مينياتيۋرالىق سۋرەتتەرگە قاراپ جاسادىق. «قاشقار بابىنا» ۇقساتىپ كەلبەتىن ازداپ ۇلكەيتتىك. قاقپاعىن تەرى ەمەس تۇتتان جاسادىق. بۇرىن بىلعارىمەن قاپتالاتىن. دىبىسىندا ەرەكشەلىك پايدا بولدى.

شەبەر ءاربىر دۇنيەنىڭ جاسالۋ ەرەكشەلىگى مەن ساز ۇندەستىگىن ۇلتتىق تانىم تۇيسىگى ارقىلى جەتكىزۋگە تىرىسادى. ەڭبەكپەن شىڭدالىپ وسكەن وسىنداي ونەرلى ازاماتتاردىڭ ارقاسىندا ۇلتتىق قولونەر قايتا جاڭعىرىپ جاتىر.

اۆتورلارى: قانات جۇنىسبەكوۆ، زافار حاليلوۆ

http://24.kz/kz

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram