قازاقستاندىق بالالار تەمىرجول ارقىلى ساياحات جاسايدى

None
None
استانا. قازاقپارات - 2018 -جىلدىڭ جازىنان باستاپ مىڭنان استام قازاقستاندىق بالالار رەسپۋبليكانىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنە پويىزبەن ساياحاتتايدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

وسىلايشا، «Kazakh Tourism» ۇلتتىق كومپانياسى بالالار ساياحاتىنىڭ باياعى داستۇرىنە قايتا جان ءبىتىرۋدى كوزدەپ وتىر.

«ساياحات تەمىر جول ارقىلى جۇرگىزىلەدى. نەگىزىنەن وڭتۇستىك قازاقستان، ورتالىق جانە شىعىس قازاقستان وڭىرلەرىنە اينالما باعدار جوسپارلاپ وتىرمىز. پويىزدىڭ ارتىقشىلارى نەدە؟ پويىز - دوڭگەلەگى بار باسپانا ءتارىزدى. وندا بالالار مۇعالىمدەر مەن ادىسكەرلەردىڭ قاراۋىندا، ءقاۋىپسىز جەردە بولادى. ولاردى جاتقىزاتىن جاتاقحانا، مەكتەپ ىزدەپ اۋرە بولمايدى. باستى ارتىقشىلىعى - وسى. بالالار كەي وڭىرلەرگە توقتاپ، ەكسكۋرسيالىق باعدارلاما اياسىندا ءوز زامانداستارىمەن كەزدەسە الادى، سلەت ءوتۋى دە مۇمكىن. ءقازىر باعدارلاما ازىرلەنىپ جاتىر. ناۋرىز ايىنىڭ ورتاسىنا دايىن پاكەتتەر ازىرلەنەدى»، - دەدى «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى تيمۋر دۇيسەنعاليەۆ استانادا وتكەن «بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تۋريزمىن دامىتۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرى» وتىرىسىندا.

ۇلتتىق كومپانيا وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، ناۋرىز ايىندا بالالاردى ىرىكتەۋدىڭ تولىق ەرەجەسى جاريالانادى.

«بالالاردى ساياحاتقا تارتۋ بويىنشا جەرگىلىكتى اتقارۋ ورگاندارى مەن قوعامدىق ۇيىمداردى جۇمىلدىرامىز. بالالاردى ىرىكتەۋ ەرەجەسى جەتىلدىرىلگەن سوڭ، بارلىعىنا حابار بەرىلەدى. بالكىم، ساباعىن جاقسى وقىپ جۇرگەن بالالاردى ساياحاتپەن ىنتالاندىراتىن شىعارمىز. جانە ءوز اۋدانىنان سىرتقا شىعۋعا مۇمكىندىگى جوق، الەۋمەتتىك از قامتىلعان وتباسىنىڭ بالالارىن دا ۇمىتپاعان ءجون. جازعى كانيكۋل بارىسىندا مۇنداي پويىز ساياحاتىن 4-5 رەت ۇيىمداستىرامىز»، - دەپ ءوز ءسوزىن تولىقتىردى ول.

سونداي-اق، ت. دۇيسەنعاليەۆ اۋقاتتى اتا-انالاردىڭ قاراجات تولەپ، ساياحاتقا ءوز بالالارىن جىبەرە الا ما دەگەن جۋرناليست سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.

«ءبارى پويىزدىڭ سىيىمدىلىعىنا بايلانىستى. مۇنداي مۇمكىندىكتى قاراستىرىپ وتىرمىز، ءبىراق بۇل ءۇشىن العاشقى ساياحاتتىڭ قالاي وتەتىنىن كورۋ كەرەك. ءىس جۇزىندە، مۇندا ءتۇرلى باعىتقا جۇرەتىن ءبىر عانا پويىز بار»، - دەدى ت. دۇيسەنعاليەۆ.

ساياحاتقا «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق دەمەۋشىلىك كورسەتكەن. ودان بولەك، رۋحاني جاڭعىرۋ باعدارلاماسى اياسىندا قارجىلاندىرۋ مۇمكىندىكتەرى كوزدەلگەن.

 

فوتو: o-krohe.ru

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram