قىزىلوردادا رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى وتەدى

None
None
  قىزىلوردا. قازاقپارات -  قىزىلوردادا رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى وتەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

استانا قالاسىنىڭ 20 جىلدىعى جانە قىزىلوردا قالاسىنىڭ 200 جىلدىعىنا ارنالعان «استانا - بيىك ءتورىم، قىزىلوردا - تۋعان جەرىم!» اتتى رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسىن وبلىستىق مادەنيەت، ارحيۆتەر جانە قۇجاتتاما باسقارماسى ۇيىمداستىرادى.

جىر دوداسىنا رەسپۋبليكامىزعا تانىمال ايتىسكەر اقىندار رۇستەم قايىرتاي - (الماتى قالاسى)، اسەم ەرەجە قىزى (سەمەي قالاسى)، ديدار كاميەۆ، ماقسات اقانوۆ (قاراعاندى قالاسى)، سۇلۋجان تاۋبولدى (استانا قالاسى)، بولاتبەك ورازبايەۆ (الماتى قالاسى)، شالقارباي ءىزباساروۆ (اتىراۋ قالاسى)، نۇرعانات قايرات (پاۆلودار قالاسى)، ارۋنا كەرىمبەك، راي ءدوڭباي (تاراز قالاسى) جانە سىر ەلىنەن مۇحتار نيازوۆ، نۇرمات مانسۇروۆ، مەيىربەك سۇلتانحان، يرانعايىپ كۇزەنبايەۆتار قاتىسادى.

ايتىس 21 - اقپاندا ساعات 11.00-دە ن. بەكەجانوۆ اتىنداعى قازاق مۋزىكالىق دراما تەاترىندا وتەدى.

اۆتور: ەلۋباي اۋەزوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار