مەن ىستەمەگەن ءىسىم ءۇشىن ايىپ ارقالاۋدان باس تارتامىن - قۋاندىق بيشىمبايەۆ

None
None
استانا. قازاقپارات - بۇرىنعى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قۋاندىق بيشىمبايەۆ وزىنە تاعىلعان ايىپپەن كەلىسپەيتىنىن جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى «قازاقپارات» ح ا ا ءتىلشىسى.

«ادامدار ءوز ايىبىن مويىنداعان كەزدە - بۇل، بالكىم، كەرەمەت شىعار. ءبىراق، ايىپتى مويىنداۋ مەنى قوسا ىلىكتىرۋ ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى ارتىپ، قايداعى ءبىر اڭگىمەنى ويلاپ تابۋمەن بىرگە جۇرگىزىلمەسە كەرەك ەدى (...) وسىندا ايتىلعان سوزدەردىڭ ءبارى دە جاي عانا ءسوز بولىپ قالدى. قۇرمەتتى سوت، سوت بارىسىندا زەرتتەلگەن تەرگەۋ ماتەريالدارى ناقتى دالەلدەرمەن - نە تەلەفونداعى اڭگىمەمەن، نە ەگجەي- تەگجەيلى اڭگىمەمەن (...) راستالماي وتىر. مەنىڭ بار ايىبىم - جاساماعان ءىسىمدى مويىنداماۋىم عانا»، - دەيدى سوتتالۋشى.

ونىڭ ايتۋىنشا، قىلمىس ۇستىندە ۇستالعاندار جازانى جەڭىلدەتۋ ءۇشىن ايىپتارىن مويىنداۋدا.

«كەشە ءبىز وسى ادامداردىڭ جەكە مويىنداۋى مەن ولارعا قاتىستى دالەلدەر بارىنا كوز جەتكىزدىك. مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى ولارعا بەلگىلى ءبىر مەرزىمدى سۇراپ وتىر. بۇل جاعداي مەنىڭ ايتقانىمنىڭ ءبارىن دە راستايدى. پروكۋرورلار سۇراعان جازالاردىڭ ءبارى دە مەنىڭ ايتقانىمدى راستاي تۇسەدى»، - دەپ ءتۇيدى بيشىمبايەۆ.

ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى بۇرىنعى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قۋاندىق بيشىمبايەۆتى 12 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇراعان بولاتىن. اتالعان ءىس بويىنشا ايىپتالۋشى رەتىندەگى 22 كىسىنىڭ ءىسى قارالىپ جاتىر.

اۆتور: ايان بەكەن ۇلى

سوڭعى جاڭالىقتار