استانالىق سپورتشى قالىڭدىعىنا جارىس ۇستىندە ءسوز سالدى - كەسكىن

None
None
وسكەمەن. قازاقپارات - وسكەمەندە ءورت ءسوندىرۋ قۇتقارۋ سپورتىنان وتكەن قىسقى چەمپيوناتتىڭ ماراپاتتاۋ سالتاناتىندا استانالىق جىگىت قالىڭدىعىنا ءسوز سالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ش ق و توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، مۇنداي وقيعانى ەشكىم كۇتپەگەن. ءورت ءسوندىرۋ قۇتقارۋ سپورتىنىڭ قىسقى چەمپيوناتى مارەسىنە جەتىپ، جەڭىمپازداردى ماراپاتتاۋ شاراسى ءوتىپ جاتقان. استانا قالاسىنىڭ نامىسىن قورعاپ كەلگەن مارات ساليكوۆ 300 دەن استام سپورتشىنىڭ الدىندا قالىڭدىعى گاۋحار قارمانوۆاعا ءسوز سالدى.

«24 جاستاعى مارات اتالمىش سپورت تۇرىنەن قازاقستان قۇراما كومانداسىندا دا ونەر كورسەتەدى. ال گاۋحار الماتى قالاسىنىڭ نامىسىن قورعاپ كەلگەن. ول دا ۇلتتىق قۇراما مۇشەسى. جاستار 2  جىل بۇرىن استاناداعى جيىندا تانىسىپتى» - دەلىنگەن باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتتا.

«عاشىقتىق قاشىقتىققا قارامايدى ەكەن. ونى ءوز باسىمىزدان وتكەردىك. جارىستاردىڭ ارقاسىندا ءجيى كەزدەسىپ تۇردىق. ال ەڭبەك دەمالىسى كەزىندە ءبىر- بىرىمىزگە قوناققا كەلىپ جۇردىك» - دەيدى مارات ساليكوۆ.

جاس جۇبايلار ۇيلەنۋگە اسىقپايتىندارىن ايتادى. تويدى سپورت ماۋسىمى اياقتالعان سوڭ، كۇزگە قاراي جاساماقشى.  


سوڭعى جاڭالىقتار