كليماتتىڭ وزگەرۋى شيەلەنىستىڭ كوبەيۋىنە سەبەپشى بولادى - ب ۇ ۇ

None
None
 استانا. قازاقپارات - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قورشاعان ورتا جونىندەگى باعدارلاماسى (يۋنەپ) قاقتىعىستار مەن كليماتتىڭ وزگەرۋى اراسىنداعى بايلانىستى بايقاعان.

بۇل تۋرالى  Baq.kz اقپارات اگەنتتىگى كوررەسپوندەنت.net سايتىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

جەر بەتىندەگى كليماتتىڭ جاھاندىق وزگەرۋىنىڭ سالدارى، سونداي- اق باسقا دا ەكولوگيالىق ماسەلەلەر قاقتىعىستى جاعدايلاردىڭ تۋىنداۋىنا سەبەپشى بولادى. ب ۇ ۇ- نىڭ قورشاعان ورتا جونىندەگى باعدارلاماسىنىڭ ۇيلەستىرۋشىسى ماحير اليەۆ وسىنداي پىكىردە.

ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى زاماندا ورىن الىپ جاتقان شيەلەنىستەردىڭ كوبى ەكولوگيانىڭ وزگەرۋىمەن تىعىز بايلانىستى. كليماتتىڭ وزگەرۋى اسەرىنەن جەر شارىنىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگىندەگى ادامداردىڭ ءومىر ءسۇرۋى قيىنداپ، وزدەرىنە ىڭعايلى باسقا جاعداي ىزدەي باستايدى.

«وسىعان وراي «كليماتتىق جاعدايمەن» قونىس اۋدارعاندار مەن جەرگىلىكتى حالىق اراسىنداعى شيەلەنىسكە قاتىستى سۇراقتار تۋىندايدى. سونىڭ سالدارىنان سۋ رەسۋرستارى، ازىق قورىنىڭ ازايۋى جانە اۋىلشارۋاشىلىعىنىڭ ءارتۇرلى مۇمكىندىگىنە قاتىستى ماسەلەلەر تۋىندايدى» ، - دەيدى ساراپشى.

بۇل ۇردىسكە قارسى تۇرۋ ءۇشىن ب ۇ ۇ- نىڭ قورشاعان ورتا جونىندەگى باعدارلاماسى ميۋنحەن قاۋىپسىزدىك كونفەرەنتسياسىمەن سەرىكتەس بولۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى اتاپ وتكەندەي، بۇل كەلىسىم تىم بولماعاندا ەكولوگيالىق وزگەرىستەر سالدارىن ەسكەرە وتىرىپ، قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە قاتىستى سۇراقتاردى قاراستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن 184 مەملەكەتتەن 15 مىڭ عالىم جەر بەتىندەگى تىرشىلىك يەسىنە قاۋىپ تۇرلەرى سيپاتتالعان ادامزاتقا ەسكەرتۋ قۇجاتىنا قول قويىلعان بولاتىن. 

سوڭعى جاڭالىقتار