مامىر ايىندا قازاقستاندىقتار قانشا كۇن دەمالادى؟

None
None
استانا. قازاقپارات - مامىردا قازاقستاندىقتاردى 13 كۇنگە سوزىلعان «ۇزاق» دەمالىس كۇتىپ تۇر.

ەل تۇرعىندارى ءۇش اتاۋلى كۇندى تويلاتادى: 1- مامىر (جۇما) - قازاقستان حالىقتارىنىڭ بىرلىگى كۇنى، 7- مامىر (بەيسەنبى) - وتان قورعاۋشىلار كۇنى، 9- مامىر - جەڭىس كۇنى.

بيىل جەڭىس كۇنىنىڭ 70 جىلدىعى سەنبىگە ءتۇسىپ تۇر. سول سەبەپتى، زاڭعا سايكەس دەمالىس كۇنى ءبىر كۇنگە ۇزارتىلادى.

ناتيجەسىندە، مەيرام كۇندەرى 1- مامىر، 7- مامىر جانە 9-11- مامىر بولىپ ەسەپتەلىنەدى.

ال 8- مامىر (جۇما) - جۇمىس كۇنى.

ساۋىردە ادەتتەگىدەي مەيرام كۇندەرى جوق. جۇمىس اپتاسى بەس كۇندىك قازاقستاندىقتار تەك سەنبى، جەكسەنبى كۇندەردى ساناعاندا 8 كۇن دەمالادى. ال التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەرگە ءساۋىر ايىندا بار-جوعى 4 كۇن دەمالىس بولماق.

NUR. KZ

سوڭعى جاڭالىقتار