ق ب ت ۋ الەمدەگى ەڭ ءىرى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتار ورتالىعىمەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەماراندۋمعا قول قويدى

None
None
استانا. قازاقپارات - 24- ناۋرىز كۇنى گەرمانياداعى قازاقستان ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن فراۋنحوفەر قوعامى جانە قازاقستاندىق-بريتانيالىق تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى (ق ب ت ۋ) اراسىندا ۆيرتۋالدى ينجەنەريا بويىنشا ىنتىماقتاستىق جونىندەگى مەموراندۋمعا قول قويىلدى، دەپ حابارلادى ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.

ماگدەبۋرگ قالاسىندا وتكەن كەزدەسۋگە «تەحنولوگيالىق دامۋ بويىنشا ۇلتتىق اگەنتتىگى» (ت د ۇ ا) باسقارما ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى سانجار ىزتىلەۋوۆ پەن ق ب ت ۋ رەكتورى يسكاندەر بەيسەمبەتوۆ باستاعان قازاقستاندىق دەلەگاتسيا باردى.

مەموراندۋم ماقساتى - ق ب ت ۋ بازاسى نەگىزىندە «ت د ۇ ا» ا ق قارجىلىق قولداۋىمەن جانە فراۋنحوفەر قوعامىنىڭ مىقتى تەحنولوگيالىق الەۋەتىن بەلسەندى تارتۋ ارقىلى ۆيرتۋالدى ينجەنەريا ورتالىعىن قۇرۋ.

مەموراندۋم 2012-جىلى اقپان ايىندا ق ر پرەزيدەنتى ن. نازاربايەۆتىڭ گەرمانياعا رەسمي ساپارى بارىسىندا قول قويىلعان شيكىزات، ونەركاسىپ جانە تەحنولوگيالىق شەڭبەردەگى ارىپتەستىك جونىندەگى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمىنىڭ جۇزەگە اسۋىنا ماڭىزدى ۇلەس قوسادى.

فراۋنحوفەر قوعامى - الەمدەگى ەڭ ءىرى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتارىنىڭ ورتالىعى. قازىرگى ۋاقىتتا ينستيتۋتتىڭ 17 مىڭعا جۋىق قىزمەتكەرى 80 عىلىمي ۇيىمدا، سونىڭ ىشىندە گەرمانيانىڭ 40 قالالارىنداعى 59 ينستيتۋتىندا جانە ا ق ش، ەۋروپا، ازيا ەلدەرىندەگى فيليالدار مەن وكىلدىكتەرىندە شوعىرلانعان.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram