قازاقستان عارىش ساپارى ۇلتتىق كومپانياسىندا جاڭا تاعايىنداۋلار

None
None
استانا. قازاقپارات - بۇگىننەن باستاپ «قازاقستان عارىش ساپارى» ۇ ك» ا ق جاڭا ۇيىمدىق- شتاتتىق قۇرىلىم بويىنشا جۇمىس ىستەيدى.

كومپانيا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى مارات نۇرعوجيننىڭ بۇيرىعىمەن جاڭا تاعايىنداۋلار بولدى.

جالپى ماسەلەلەر بويىنشا ۆيتسە-پرەزيدەنت قىزمەتىنە بۇعان دەيىن قۇقىقتىق قاتىناستار مەن حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىن باسقارعان ەربولسىن نۇرسەيىتوۆ كەلدى.

«قازاقستان عارىش ساپارى» ۇ ك» ا ق- نىڭ قارجىلىق ديرەكتورى قىزمەتىنە قايتا قۇرۋعا دەيىن ەكونوميكا جانە قارجى بويىنشا ۆيتسە- پرەزيدەنت بولىپ جۇمىس ىستەگەن ەربول وسپانوۆ تاعايىندالدى.

جاڭا قۇرىلعان پەرسپەكتيۆالى جوبالار ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى بولىپ بۇعان دەيىن كومپانيانىڭ جوبالىق كەڭسەسىن باسقارعان ايبەرگەن رۋسلان ۇلى تاعايىندالدى.

2015 -جىلدىڭ باسىندا ۇلتتىق عارىش ورتالىعىنىڭ قۇرىلىس جانە پايدالانۋعا بەرۋ بويىنشا ۆيتسە- پرەزيدەنتى قىزمەتىنە كومپانياعا «بايتەرەك» ب ك- ىنان كەلگەن ماماديار احمەدوۆ تاعايىندالدى. «قازاقستان عارىش ساپارى» ۇ ك» ا ق- نىڭ قۇرىلىس بويىنشا بۇرىنعى ۆيتسە- پرەزيدەنتى ءراشيد ءابدىرازاقوۆ «عالام» ب ك- عا جۇمىسقا اۋىستى.

باعلان قازيەۆ كومپانيانىڭ عارىش جۇيەلەرىن قۇرۋ جانە پايدالانۋ بويىنشا ۆيتسە-پرەزيدەنتى قىزمەتىندە قالدى.

«قازاقستان عارىش ساپارى» ۇ ك» ا ق باسشىلىعىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ۇيىمدىق- شتاتتىق قۇرىلىمنىڭ قاجەتتىلىگى كومپانيانىڭ جوبالىق باسقارۋدان وندىرىستىك باسقارۋعا وتۋىنە بايلانىستى بولدى.

«جاڭا قۇرىلىم مەن مىندەتتەردى دۇرىس ءبولۋ الدىمىزدا تۇرعان مىندەتتەردى تابىستى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىنە ۇمىتتەنەمىن»، - دەدى م. نۇرعوجين.

سوڭعى جاڭالىقتار