قاراعاندى وبلىسىندا ءبىر اۋىلدى سۋ باسىپ قالدى - كەسكىن

None
None
استانا. قازاقپارات - قاراعاندى وبلىسىندا ءبىر اۋىلدى قار سۋى باسىپ قالدى، - دەپ حابارلايدى TengrinewsTV. جەرگىلىكتى تۇرعىندار سۋ باسقان اۋىلدى ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ، رەداكسياعا جولدادى.

قار سۋىنىڭ استىندا قالعان ايماق - شەت اۋدانىنىڭ اعادىر اۋىلى. اۋىل تۇرعىندارىنىڭ ايتۋىنشا، قار سۋىنان ونداعان ۇيگە زاقىم كەلگەن، توتەنشە جاعداي 24- ناۋرىز كۇنى كەشكى ۋاقىتتا باستالىپتى.

اۋىل تۇرعىندارىنىڭ سوزىنە قاراعاندا، ءبىر اۋلانىڭ وزىندە 40 قا جۋىق قوي مەن ەشكى قىرىلعان. سونىمەن قاتار، اعادىر ستانسياسىنىڭ كەيبىر اۋداندارى جارىقسىز قالعان. جەرگىلىكتى تۇرعانداردىڭ مالىمەتىنشە، سۋدىڭ اعىسى تولاستاماي، دەڭگەيى 1 مەترگە جەتىپ قالىپتى.

ايتا كەتەيىك، ق ر ت ج م توتەنشە جاعدايلار كوميتەتىنىڭ سايتىندا «2015-جىلعى 24- ناۋرىزدا قاراعاندى وبلىسى قارقارالى مەن قاراجال قالالارىنىڭ، اقتوعاي، جاڭاارقا، بۇحار-جىراۋ جانە شەت اۋداندارىنىڭ ءبىرقاتار ەلدى مەكەندەرىندە ەرىگەن سۋدىڭ كەلۋى سالدارىنان تۇرعىن ۇيلەر مەن كوشەلەردى سۋ باستى»، - دەگەن حابارلاما جاريالاندى.

سوڭعى جاڭالىقتار