قوس بالۋانىمىز ەۋروپا كۋبوگىنىڭ قولا جۇلدەسىن يەلەندى

None
None
قىزىلوردا. قازاقپارات - قىزىلوردالىق قوس سپورتشى ەۋروپا كۋبوگىنىڭ قولا جۇلدەسىن يەلەندى، - دەپ حابارلادى قىزىلوردا وبلىسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.

گەرمانيانىڭ برەمەن قالاسىندا دزيۋدودان جاستار اراسىندا وتكەن ەۋروپا كۋبوگىندا قىزىلوردالىك سپورتشىلار جەڭىسپەن ورالدى. 24 مەملەكەتتەن 900 سپورتشى قاتىسقان ءدۇبىرلى باسەكەدە قازاقستاننىڭ نامىسىن قورعاعان جەرلەستەرىمىز - 60 كەلى سالماق دارەجەسىندە ج. باحادۋر اتىنداعى دارىندى بالالارعا ارنالعان مەكتەپ ينتەرنات وقۋشىسى باۋىرجان جاۋىنتايەۆ پەن 100 كەلىدەن جوعارى سالماقتا قارماقشى اۋدانىنىڭ سپورتشىسى ەلامان ەرعاليەۆ كۋبوكتىڭ قولا جۇلدەسىن يەلەندى.

ايتا كەتەيىك، قازاقستاننان بارعان سپورتشىلاردىڭ اراسىندا تەك سىر ەلىنىڭ قوس سپورتشىسى مەن سەمەيلىك بالۋان عانا ەلىمىزدىڭ ايبىنىن اسقاقتاتتى.

دزيۋدودان ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى قالەن قالي ۇلى مەن دارحان الماحانوۆتان ءتالىم الاتىن قوس سپورتشى ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا سانكت-پەتەربۋرگتە، مامىردا اۆستريادا، شىلدەدە چەحيادا بولاتىن ەۋروپا كۋبوكتەرىنە قاتىسادى.

اۆتور: ەلۋباي اۋەزوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار