عالىمدار: اۋانىڭ لاستانۋى ينسۋلت قاۋپىن ارتتىرادى

None
None
 استانا. قازاقپارات - اۋانىڭ لاستانۋى ينسۋلتقا شالدىعۋ  قاۋپىن ارتتىرادى، دەلىنگەن بريتان مەديتسينالىق جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋ ناتيجەسىندە.

عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، اۋانىڭ لاستانۋ دەڭگەيىنىڭ از عانا ءوسۋى، اسىرەسە ورتا تابىستى ەلدەردە ينسۋلت سانىن كوبەيتىپ جىبەرەدى.

 زەرتتەۋ قورىتىندىسى بويىنشا، بۇل جۇرەك- قانتامىر اۋرۋلارىنىڭ اۋانىڭ لاستانۋىمەن بايلانىستى ەكەندىگىمەن تۇسىندىرىلەدى. 

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram