بايان ەسەنتايەۆانىڭ ءانشى قىزدارىنىڭ ءبىرى ۇزاتىلدى - فوتو

None
None
استانا. قازاقپارات - «كەشيۋ» توبىنىڭ بۇرىنعى ءسوليسى ايدانا مەدەنوۆا ۇزاتىلدى. بۇل تۋرالى Neke.kz رەسۋرسى ءانشىنىڭ Instagram جەلىسىندەگى پاراقشاسىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ حابارلادى.

باسىلىمدا ۇزاتۋ تويىنىڭ كەشە، 20- ناۋرىزدا بولىپ وتكەنى جازىلعان. سونىمەن قاتار، ونىڭ ءسۇيىپ قوسىلعان جارىنىڭ كىم ەكەنى بەلگىلى بولدى. ول - FM، Indigo توپتارىنىڭ پروديۋسەرى الىشەر نۇرجانوۆ. ايدانا مەدەنوۆا مەن الىشەر نۇرجانوۆتىڭ ۇيلەنۋ تويى 22- ناۋرىزدا الماتىدا وتەدى. ايتا كەتەيىك، ءانشىنىڭ تۇرمىس قۇراتىنى جايلى توپتىڭ پروديۋسەرى بايان ەسەنتايەۆا وسى جىلدىڭ قاڭتار ايىندا حابارلاعان ەدى.

ەسكە سالا كەتەيىك، وسىعان دەيىن «كەشيۋ» توبىنان ايدانا مەدەنوۆا مەن كامشات جولدىبايەۆانىڭ كەتىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن. توپتان كەتكەن ورىنداۋشى كامشات جولدىبايەۆا جەكە كارەراسىن باستادى. مۇنىمەن قاتار، «كەشيۋ» توبىنىڭ جاڭا قۇرامى دا بەلگىلى بولعان ەدى.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram