رەسەيلىك ساياساتكەر بوريس نەمسوۆ فرانسۋز جۋرنالىنداعى كاريكاتۋراعا اشىق پىكىر بىلدىرگەنى ءۇشىن ءولتىرىلدى

None
None
استانا. قازاقپارات - «رەسەيلىك ساياساتكەر بوريس نەمسوۆ Charlie Hebdo جۋرنالىنداعى كاريكاتۋراعا اشىق پىكىر بىلدىرگەنى ءۇشىن ءولتىرىلدى. ونىڭ كوزىن جويۋعا 5 ميلليون رۋبل بولىنگەن».

بۇل تۋرالى «روسبالت» حابارلادى.

وندا: ««2015 - جىلدىڭ قاڭتارىندا زاۋر دادايەۆ، انزور گۋباشيەۆ جانە بەسلان شاۆانوۆ «تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالماعان ادامداردىڭ» - بوريس نەمسوۆتىڭ ءولىمىن جوسپارلاۋ مەن ورىنداۋ تۋرالى ۇسىنىسىن قابىل الدى»، - دەلىنگەن.

تەرگەۋ كورسەتكەندەي، الدەكىمنىڭ نەمسوۆتى ءولتىرۋ جونىندەگى تاپسىرىسىن زاۋر دادايەۆ ورىنداعان. ال كۇدىكتىلەردىڭ ءبىرىنىڭ - قىلمىس كەزىندە باسقا جەردە بولعانىن راستايتىن ايعاقتارى جەتكىلىكتى كورىنەدى.

ياعني، ونىڭ ادام ولىمىنە قاتىسى جوق بولۋى مۇمكىن.

ايتا كەتەيىك، 8-ناۋرىزدا ساياساتكەر بوريس نەمسوۆتى ءولتىردى دەگەن كۇدىكپەن 5 ادام ۇستالعان. ولار - دادايەۆ، اعايىندى گۋباشەۆتار جانە باحايەۆ.

توعجان اماناليەۆا

«استانا» تەلەارناسى

سوڭعى جاڭالىقتار