ەلىمىزدە ناۋرىز كوجەنى دايىنداۋ قۇنى ەسەپتەلدى

None
None
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا ناۋرىز كوجەنى دايىنداۋ ءۇشىن ەڭ كوپ شىعىندالاتىندار پەتروپاۆل تۇرعىندارى ەكەندىگى انىقتالدى.

بۇل ۇلتتىق تاعامعا كەرەك قوسپالاردىڭ قۇنىن ەسەپتەگەن سوڭ بەلگىلى بولدى.

مىسالى، پەتروپاۆلدا ناۋرىز كوجەنى دايىنداۋعا 1205 تەڭگە كەتەدى.

اتىرۋدا (1070)، تاراز (1029) جانە تالدىقورعان (1010)، اقتاۋدا 906 دان اقتاۋدا 995 كە دەيىن، اقتوبە (982)، استانا (976)، پاۆلودار (929)، قاراعاندى (914) جانە شىمكەنتتە (906) تەڭگەدەن اينالادى ەكەن.

سونداي- اق ەلىمىزدىڭ قوستاناي (898)، الماتى (872)، سەمەي (868)، وسكەمەن (832)، قىزىلوردا (829) جانە ورال (809) سەكىلدى قالالارى اتالعان قارجىنى جۇمساعان.

ناۋرىز كوجەنىڭ قۇنىن ەسەپتەۋ ءۇشىن وسى تاعامنىڭ نەگىزگى قۇرامداستىرىنڭ قۇنى ەسەپتەلگەن. وڭتايلاندىرىلعان رەتسەپت بويىنشا ەسەپ 0,5 ك گ جىلقى ەتى، 0,2 ك گ كۇرىش، 0,2 ك گ تارى، 2 باس پياز بەن 0,5 ل ايران دەپ الىندى.

ناۋرىز مەيرامى كوكتەمگى كۇن تەڭەسۋى - 22 - ناۋرىزدا اتالىپ وتىلەدى. مەرەكەلىك داستارحاندا ءار ۇيدە بۇل كۇنى ناۋرىز كوجە بولۋى كەرەك.

كازتاگ

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram