قىتايمەن ە ە ك اراسىندا تاۋارلار تۋرالى اقپارات الماسۋعا قاتىستى كەلىسسوزدەر باستالدى

None
None
استانا. قازاقپارات - 17-18 - ناۋرىز كۇندەرى ماسكەۋدە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسياسى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ اراسىندا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق پەن قىتايدىڭ كەدەندىك شەكارالارى ارقىلى وتكىزىلەتىن حالىقارالىق تاسىمالداۋ تاۋارلارى مەن كولىك قۇرالدارىنا قاتىستى اقپارات الماسۋ تۋرالى كەلىسىم ورناتۋ تۋرالى كەلىسسوزدەردىڭ ءبىرىنشى راۋندى ءوتتى.

 كەلىسسوزدەردىڭ وتكىزىلۋىنە 2012-2014 -جىلدار ىشىندە ساراپشىلار دەڭگەيىندە وتكەن ءبىرقاتار بەيرەسمي جۇمىس كەزدەسۋلەر سەبەپ بولدى.

 كەلىسسوزدەردىڭ ءبىرىنشى راۋندىندا وداق دەلەگاتسياسىنىڭ قۇرامىنا ە ا ە و- عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ مۇددەلى مەملەكەتتىك بيلىك ورگاندارىنىڭ وكىلدەرى كىردى. قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ اتىنان كەلىسسوزدەرگە ق ح ر باس كەدەندىك باسقارماسى مەن ق ح ر- نىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ وكىلدەرى قاتىسقان.

 «ە ا ە و تاراپىنان اقپاراتتىق ءوزارا ارەكەتتەستىك وداققا مۇشە بارلىق مەملەكەتتەردىڭ مۇددەسىنە قاراي ىسكە اسىرىلادى. كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىندە تاراپتار ق ح ر مەن ە ا ە و- قا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىندا كەدەندىك ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ، كەدەندىك باقىلاۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە تاۋارلار مەن كولىك قۇرالدارىنىڭ كەدەندىك ماعلۇمدالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ارقىلى ساۋدانى جەڭىلدەتۋ جانە دامىتۋعا كومەكتەسەتىن ءوزارا ءتيىمدى كەلىسىمدى ورناتا الادى» ، - دەپ اتاپ ءوتتى ەاەو دەلەگاتسياسىن باسقارعان ەەك كەدەندىك ينفراقۇرىلىم دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى ۆلاديمير سكيبا.

 تاراپتار كەلىسسوزدەردىڭ كەلەسى كەزەڭدەرىن وتكىزۋدىڭ ۇيىمداستىرۋشىلىق ماسەلەلەرىن قاراستىرىپ، كەلىسىم جوباسى ءماتىنىنىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتالۋىنا جاۋاپتى كوميسسيانى انىقتادى.

كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى كەزەڭىن 2015 -جىلدىڭ مامىر ايىندا ق ح ر- دا وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram