سەررا-لەونە تۇرعىندارىنا ەبولا سالدارىنان ۇيلەرىنەن شىعۋعا تىيىم سالىندى

None
None
استانا. قازاقپارات - ەبولا ىندەتىمەن كۇرەسۋ ماقساتىندا ناۋرىزدىڭ 27 مەن 29 ارالىعىندا 2 جارىم ميلليون ادام ۇيلەرىنەن شىقپاۋى ءتيىس.

بۇل تۋرالى Agence France-Presse  حابارلادى. مۇنداي تالاپتى ەل بيلىگى قويىپ وتىر.

ولاردىڭ ايتۋىنشا، وسى ارقىلى ۆيرۋستىڭ تارالۋىن توقتاتۋعا مۇمكىندىك تۋماق.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، ەبولا ىندەتىنەن كوز جۇمعان ادامدار سانى 10 مىڭنان استى.

وتكەن جىلدىڭ اقپانىندا باتىس افريكادا تارالا باستاعان اۋرۋ سالدارىنان گۆينەيا، ليبەريا جانە سەررا-لەونە ۇلكەن شىعىنعا ۇشىرادى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى كەزدە ىندەت سايابىرسىپ كەلەدى.

www.khabar.kz

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram