ناۋرىز مەرەكەسىندە استانادا وتەتىن شارالار

None
None
استانا. قازاقپارات - ناۋرىز مەرەكەسى كۇندەرى استانالىقتار مەن قالا قوناقتارىن اۋقىمدى مادەني شارالار كۇتۋدە.

بۇل تۋرالى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلايدى.

ەلوردا الاڭدارى مەن ساياباقتارىنداعى ءداستۇرلى حالىقتىق سەرۋەندەردەن بولەك، قالا تۇرعىندارىن «استانا وپەرا» تەاترىنداعى كونتسەرتتەر مەن قالا تەاترلارىنداعى سپەكتاكلدەر قۋانتادى.

21 - ناۋرىز كۇنى ساعات 10.00 رەسپۋبليكالىق «سارى ارقا» ۆەلوترەگىندە ناۋرىز مەيرامىنا ارنالعان تەاترلاندىرىلعان قويىلىم مەن مەركەلىك كونسەرت وتەدى.

وسى كۇنى قالا مەكتەپتەرىندە دە بىرنەشە كونسەرتتىك باعدارلامالار قويىلادى. «قوش كەلدىڭ، ناۋرىز!» كونسەرتتىك باعدارلاماسى №15 مەكتەپ- ليتسەيدە وتسە، №7 مەكتەپ- گيمنازياسىندا ساعات 12.00«ارمىسىڭ، ءاز ناۋرىز!» فەستيۆالى باستالادى.

«قوناقجاي كيىز ءۇي» حالىقتىق سەرۋەنى ساعات 12.00 №41 ورتا مەكتەپتە وتەدى. 21 - ناۋرىزدا ساعات 18.30 ق. قۋانىشبايەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق قازاق مۋزىكالىق- دراما تەاترىندا «ۇكىلى جۇلدىز» سپەكتاكلى قويىلسا، ساعات 19.00 «قازاقستان» و ك ز ساحناسىندا ماقپال ءجۇنىسوۆا مەن قايرات نۇرتاستىڭ «ارمىسىڭ، ءاز ناۋرىز!» كونسەرتى كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلادى.

«ايمان- شولپان» مۋزىكالىق كومەدياسى 22 - ناۋرىز كۇنى ق. قۋانىشبايەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق قازاق مۋزىكالىق- دراما تەاترىندا ساحنالانسا، ساعات 19.00 كورەرمەندەر «استانا وپەرا» تەاترىندا ناۋرىز مەيرامىنا ارنالعان مەرەكەلىك كونسەرتتى تاماشالايدى.

استانا اكىمدىگى مەن «قازاق ەلى» مونۋمەنتىنىڭ الدىنداعى الاڭداردا حالىقتىق سەرۋەن 21-22 - ناۋرىزدا ساعات 10.00 باستالادى.

«ستۋدەنتتەر» جانە «عاشىقتار» ساياباقتارىندا دا ناۋرىز مەرەكەسى تويلانادى. ناۋرىز مەرەكەسى قۇرمەتىنە وتكىزىلەتىن ءىس- شارالاردىڭ تولىق جوسپارىمەن «اقپاراتتار بيۋروسى» ايدارىندا تانىسا الاسىزار.

www.24.kz

سوڭعى جاڭالىقتار