تاڭجارىق وقۋلارىنىڭ جەڭىمپازدارى انىقتالدى

None
None
الماتى. قازاقپارات - الماتىدا قازاق حاندىعىنىڭ 550 جىلدىعىنا ورايلاستىرىلعان II تاڭجارىق وقۋلارىنىڭ جەڭىمپازدارى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى قازاق مەملەكەتتىك قىزدار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ.

اتالمىش شارانىڭ ۇيىمداستىرۋشىسى، جوبانىڭ اۆتورى تۇرسىنباي ءداۋىت ۇلىنىڭ ايتۋىنشا بايقاۋعا قالانىڭ 8 وقۋ ورنىنان 50-دەن اسا ۇمىتكەر قاتىسىپ، ونىڭ 15 ى ىرىكتەۋدەن وتكەن.

باس جۇلدەنى قازاق مەملەكەتتىك قىزدار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 2-كۋرس ستۋدەنتى ءۇمىت وڭلاسىن جەڭىپ الدى. I ورىندى اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 1-كۋرس ستۋدەنتى سالتانات اناپيايەۆا يەلەندى.

ەكىنشى ورىنعا قازاق مەملەكەتتىك قىزدار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 2-كۋرس ستۋدەنتى گۇلىم سادىربەكوۆا مەن وسى وقۋ ورنىنىڭ 1-كۋرس ستۋدەنتى ايجان مەلدەبەك تابان تىرەدى. ءۇشىنشى ورىندى اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 3-كۋرس ستۋدەنتى رينات سارىبالا، سۇلەيمەن دەميرەل ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 3-كۋرس ستۋدەنتى التىنبەك يبراگيموۆ، قازاق مەملەكەتتىك قىزدار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 1-كۋرس ستۋدەنتى ايدانا نۇردان ۇشەۋى ءوزارا ءبولىستى.

بارلىق جەڭىمپازدار قارجىلاي دەمەۋشىلىك كورسەتكەن «حالىقارالىق تاڭجارىق زەرتتەۋ» قوعامدىق قورىنىڭ اقشالاي سىيلىقتارىمەن ماراپاتتالدى. بۇدان وزگە تاعايىندالعان «كودەك مارالباي ۇلى» مەن «دوسپەر ساۋرىق ۇلى» اتىنداعى ارنايى سىيلىقتىڭ يەگەرلەرى انىقتالدى. وعان قىزدار ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 1-كۋرس ستۋدەنتتەرى قاماجاي ەركەبايەۆا مەن مەرەيلىم مىرزابەك لايىق دەپ تانىلدى.

شارا الدىمەن «تاڭجارىق تاڭدامالى شىعارمالارى» دەگەن اتپەن بيىل «مەرەي» باسپاسىنان 2000 دانامەن جارىق كورگەن داۋىلپاز اقىن تاڭجارىق جولدى ۇلىنىڭ ولەڭدەرى، تولعاۋلارى، داستاندارى مەن تاڭداۋلى شىعارمالارى ەنگەن كىتاپتىڭ تۇساۋكەسەرىمەن جانە ايتىسكەر اقىن ارۋلارىمىز ارزىگۇل قايىڭباي قىزى مەن زۋرا شايدىمۇرات قىزىنىڭ جىر شاشۋىمەن اشىلدى.

شارا بارىسىندا سونىمەن قاتار، تاڭجارىق مۇراسىن زەرتتەپ، ناسيحاتتاۋعا ۇلەس قوسىپ جۇرگەن بەس ازامات: اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى تەمىرحان تەبەگەنوۆ، قىتاي مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ يەگەرى، مادەنيەت سالاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، «حالىقارالىق تاڭجارىق زەرتتەۋ» قوعامدىق قورىنىڭ ءتوراعاسى، جازۋشى ءتۇرسىنالى رىسكەلديەۆ، ق ح ر شىنجاڭ حالىق راديوسىنىڭ ارداگەر قىزمەتكەرى جىبەك بازارباي قىزى، قازاق راديوسىنىڭ قىزمەتكەرى، اقىن، جۋرناليست - باقىت جاعىپار ۇلى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت قايراتكەرى، رەسپۋبليكالىق، حالىقارالىق انشىلەر بايقاۋىنىڭ جۇلدەگەرى، ءانشى نۇرجان جانپەيىسوۆ قىزدار ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ العىس حاتتارىمەن ماراپاتتالدى.

جوعارى دەڭگەيدە وتكەن كەش شاعىن كونتسەرتتىك باعدارلامامەن اياقتالدى. وندا ونەر كورسەتكەن ءانشى نۇرجان جانپەيىسوۆ تاڭجارىق جولدى ۇلىنىڭ ەل اۋزىندا كوپتەن ايتىلماي جۇرگەن «اقىن سىرى» اتتى تولعاۋىن ورىنداسا، «كۇمىس كومەي- جەز تاڭداي» انشىلەر كونكۋرسىنىڭ باس جۇلدەگەرى، ءانشى ساۋلەجان تاحزيا ۇلى «قوس جەڭگە» ءانىن، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءارتىسى باقىت اسەن قىزى «ساعىنىش» ءانىن ناقىشىنا كەلتىرە ورىنداپ، كەش اجارىن اشا ءتۇستى. سونىمەن بىرگە جاس انشىلەر دە جولدى ۇلىنىڭ ولەڭدەرىن شارىقتاتا ورىنداپ، اقىن مۇراسىن ناسيحاتتاۋعا ۇلەس قوستى.  

وسىلايشا، اباقتىدان ازاتتىققا شىعىپ، اقتالعان الاش ارىسىنىڭ اسىل ارمانى تاۋەلسىز قازاق ەلىنىڭ ساحناسىندا تاعى ءبىر مارتە ءساتتى ورىندالىپ، رۋحى كوتەرىلىپ، اتاعى اسپانداي ءتۇستى. قىزدار ۋنيۆەرسيتەتىندە ءورىس العان ماعىنالى دا، ءماندى ونەر تويى الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسىن تابادى. ۇلتىن سۇيەر ۇرپاق باردا بۇل يگى قادام ەشقاشان ۇمىتىلماق ەمەس، اقىن مۇراسى ەش جوعالماق ەمەس.

بۇگىندە اقىننىڭ 130 ولەڭ- تولعاۋى، 12 قيسسا- داستانى، 6 ايتىسى، 4-5 ءانى جارىق كوردى. اقىن شىعارمالارى جىل وتكەن سايىن تولىعا تۇسۋدە.

اقىن اتىندا تۋعان جەرىندە ەڭبەكتەرى، مۇرالارى، پايدالانعان زاتتارى ساقتالعان مۇراجاي بار. 2009 - جىلى 23 - جەلتوقساندا قالالىق ءماسليحاتتىڭ شەشىمىمەن استانا قالاسى كوشەلەرىنىڭ بىرىنە تاڭجارىق جولدى ۇلىنىڭ ەسىمى بەرىلگەن.

اۆتور: گۇلميرا عوسمانالي

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram