ءا. قۇسايىنوۆ پرەزيدەنتتىككە كانديدات رەتىندە تىركەلدى

None
None
استانا. قازاقپارات - بۇگىن ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىسى ءوتىپ، وندا ءابىلعازى قۇسايىنوۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە تىركەۋ تۋرالى قاۋلى قابىلداندى.

«بۇگىنگى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىنا 2 سۇراق ەنگىزىلىپ وتىر. ونىڭ ءبىرى ءابىلعازى قالياقپار ۇلى قۇسايىنوۆتى ق ر پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە تىركەۋ تۋرالى»، - دەدى وتىرىستى اشقان و س ك ءتوراعاسى قۋاندىق تۇرعانقۇلوۆ. وسىدان كەيىن قاۋلى جوباسىن تانىستىرۋ ءۇشىن ءسوز ق ر و س ك حاتشىسى باقىت مەلدەشيەۆكە بەرىلدى.

«بۇگىن سىزدەردىڭ نازارلارىڭىزعا ءابىلعازى قالياقپار ۇلى قۇسايىنوۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە تىركەۋ تۋرالى قاۋلى جوباسىن ۇسىنىپ وتىرمىز. قاۋلى بويىنشا ءبىرىنشى، ءابىلعازى قالياقپار ۇلى قۇسايىنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە تىركەلسىن. ەكىنشى، ءابىلعازى قالياقپار ۇلى قۇسايىنوۆقا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە كانديداتتىڭ كۋالىگى بەرىلسىن. ءۇشىنشى، ءابىلعازى قالياقپار ۇلى قۇسايىنوۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە تىركەۋ تۋرالى قوسا بەرىلىپ وتىرعان حابار بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا جاريالانسىن»، - دەدى ب. مەلدەشيەۆ.

ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، كەزەكتەن تىس پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا ءوزىن-ءوزى ۇسىنعان ءابىلعازى قۇسايىنوۆ سايلاۋشىلاردىڭ 132152 راستالعان قولىن جيناعان.

ق ر و س ك مۇشەلەرى قاۋلى جوباسىن ءبىراۋىزدان قولدادى.

اۆتور: مارلان جيەمباي

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram