ن. نازاربايەۆ ازەربايجان، قىرعىزستان، چەح رەسپۋبليكاسىنداعى ق ر ەلشىلەرىن تاعايىندادى

None
None
استانا. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ جارلىقتارىمەن قازاقستاننىڭ چەح، ازەربايجان، قىرعىزستان رەسپۋبليكالارىنداعى ەلشىلەرى تاعايىندالدى، دەپ حابارلادى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.

 ق ر پرەزيدەنتى جارلىعىمەن سەرجان ورالباي ۇلى ابدىكارىموۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ چەح رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.

بەيبىت وكسىكباي ۇلى يسابايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى جانە ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

ايىمدوس ەرسايىن ۇلى بوزجىگىتوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى جانە ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى. 

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram