شاحيزادا جاڭا بەينەبايانىن موڭعوليادا ءتۇسىردى

None
None
استانا. قازاقپارات - ءانشى شاحيزادا جاقىندا كورەرمەندەرىنە جاڭا بەينەبايان تارتۋ ەتەدى، دەپ حابارلادى baistars.kz.

ونەر يەسى جاڭا بەينەبايانىن موڭعوليادا تۇسىرگەن. بەينەبايان ە. ەلگەزەكوۆتىڭ ءانى مەن ف. وڭعارسىنوۆانىڭ سوزىنە جازىلعان «بال سەزىم» اتتى انىنە تۇسىرىلگەن.

ءانشىنىڭ قورجىنىندا وسىعان دەيىن «ساعىندىم سەنى»، «ەسىڭدە بار ما جاس كۇنىڭ»، «جان جارىم»، «سۇيەم سەنى» اتتى اندەرىنە تۇسىرگەن بەينەباياندارى بار.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram