ءبىر ميلليونعا جۋىق ادام شەرۋگە شىعىپ، پرەزيدەنتتىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن تالاپ ەتتى

None
None
استانا. قازاقپارات - ريو-دە-جانەيرو جانە باسقا دا قالالاردا برازيليا پرەزيدەنتى ديلما رۋسسەففتىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن تالاپ ەتكەندەر قاتارى ميلليون ادامعا جەتىپ قالدى، دەپ جازادى BBC اگەنتتىگى.

شەرۋ ەلدىڭ 18 قالاسىندا جانە استاناسىندا ءوتىپ جاتىر. ەڭ ءىرى نارازىلىق شەرۋى سان-پاۋلۋ قالاسىندا وتۋدە. وندا كوشەگە ءجۇز مىڭداعان ادام شىقتى.

نارازىلىق شەرۋگە قاتىسۋشىلار برازيليا پرەزيدەنتىن ەلدەگى ەڭ ءىرى Petrobras كومپانياسىندا جاقىندا داۋعا اينالعان سىبايلاس جەمقورلىق ىسىنە قاتىسى بار دەپ ايىپتايدى.

سوڭعى جاڭالىقتار