پەتروپاۆل قالاسىندا ق ر ۇلتتىق ۇلان اسكەري ينستيتۋتىنىڭ ەسەپتى كەشى ءوتتى - فوتو

None
None
پەتروپاۆل. قازاقپارات - پەتروپاۆل قالاسىنىڭ «مادەنيەت ۇيىندە» تۇڭعىش رەت ق ر ۇلتتىق ۇلان اسكەري ينستيتۋتى وركەسترىنىڭ كونسەرتى ءوتتى. كەش جەڭىستىڭ 70 جىلدىعىنا ارنالدى، دەپ حابارلايدى اتالعان اسكەري ينستيتۋتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.

كونسەرتتە سوعىس جىلدارىنىڭ اندەرى ورىندالدى. مايدان دالاسىن ەسكە تۇسىرەتىن تەاترلاندىرىلعان كورىنىس قويىلدى.

كەشكە ۇ و س ارداگەرلەرى، وبلىس اكىمدىگى، قوعامدىق ۇيىم وكىلدەرى، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرى جانە قالا تۇرعىندارى قاتىستى. وركەسترگە اسكەري ديريجەر لەيتەنانت دارحان راحىمعاليەۆ جەتەكشىلىك ەتتى.

null

7

6

5

4

3

2

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram