حالىق ءارتىسى بالاسىنان ايىرىلدى

None
None
استانا. قازاقپارات - رەسەيدىڭ حالىق ءارتىسى سەرگەي بەزرۋكوۆتىڭ وكىل بالاسى اندرەي ليۆانوۆ ماسكەۋدەگى پاتەرىندە قايتىس بولدى، دەپ جازادى rg.ru.

ول ماسكەۋ گۋبەرناتورلىق تەاترىنىڭ اكىمشىسى بولىپ قىزمەت اتقارعان.

ونىڭ جۇمىسقا شىقپاعانىنان كۇدىكتەنگەن تەاتر قىزمەتكەرلەرى ۇيىنە ىزدەپ بارادى. ەسىكتىڭ قوڭىراۋىنا، تەلەفونعا ەشكىم جاۋاپ بەرمەگەن سوڭ ارىپتەستەرى «جەدەل جاردەم» مەن قۇتقارۋشىلاردى شاقىرۋعا ءماجبۇر بولعان. قۇتقارۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ءوز پاتەرىنەن تابىلعان ونىڭ مۇردەسىندە ەشقانداي زورلىق-زومبىلىق بەلگىسى جوق. كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، قايتىس بولارىنان بىرنەشە كۇن بۇرىن ول ىستىعى كوتەرىلىپ، اۋىرىپ جۇرگەن ەكەن.

سوڭعى جاڭالىقتار