ن. نازاربايەۆ ق ر پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە تىركەلدى - ق ر و س ك

None
None
استانا. قازاقپارات - بۇگىن ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىسى ءوتىپ، وندا نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى نازاربايەۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە تىركەۋ تۋرالى قاۋلى قابىلداندى.

«بۇگىنگى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىنا ءبىر سۇراق ەنگىزىلىپ وتىر. ول نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى نازاربايەۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە تىركەۋ تۋرالى»، - دەدى وتىرىستى اشقان ق ر و س ك ءتوراعاسى قۋاندىق تۇرعانقۇلوۆ.

وسىدان كەيىن قاۋلى جوباسىن تانىستىرۋ ءۇشىن ءسوز ق ر و س ك حاتشىسى باقىت مەلدەشيەۆكە بەرىلدى.

«بۇگىن سىزدەردىڭ نازارلارىڭىزعا نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى نازاربايەۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە تىركەۋ تۋرالى قاۋلى جوباسىن ۇسىنىپ وتىرمىز. قاۋلى بويىنشا ءبىرىنشى، نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى نازاربايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە تىركەلسىن. ەكىنشى، نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى نازاربايەۆقا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە كانديداتتىڭ كۋالىگى بەرىلسىن. ءۇشىنشى، نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى نازاربايەۆتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە تىركەۋ تۋرالى قوسا بەرىلىپ وتىرعان حابار بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا جاريالانسىن»، - دەدى ب. مەلدەشيەۆ.

اۆتور: مارلان جيەمباي

سوڭعى جاڭالىقتار