استانادا ەڭبەك داۋلارىن شەشۋ جولدارى تالقىلاندى

None
None
استانا. قازاقپارات - 2015-جىلدىڭ 13- ناۋرىزىندا ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك دامۋ مينيسترلىگى ق ر كاسىپوداقتار فەدەراتسياسىمەن جانە ق ر ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسىمەن بىرلەسىپ جۇمىس بەرۋشىلەر مەن ەڭبەك ۇجىمدارىنىڭ الەۋمەتتىك شيەلەنىستىڭ الدىن الۋ جانە الەۋمەتتىك-ەڭبەك قاقتىعىستارىن شەشۋدەگى ءوزارا ارەكەتتەستىگى ماسەلەلەرى بويىنشا سەمينار وتكىزدى.

بۇل تۋرالى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك دامۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلايدى.

وسى سەمينارعا الەۋمەتتىك ارىپتەستەر، ەڭبەك جانە جۇمىسپەن قامتۋ سالاسىنداعى جەرگىلىكتى ورگاندار باسشىلارى، وڭىرلىك كاسىپكەرلەر پالاتاسى جانە كاسىپوداق ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

جينالىس بارىسىندا «ەڭبەك قاتىناستارى سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن الەۋمەتتىك ارىپتەستەردىڭ جۇيەلى ءوزارا بايلانىس نىساندارى مەن ادىستەرى» تاقىرىبىندا ق ر د س ءا د م ەڭبەك، الەۋمەتتىك قورعاۋ جانە كوشى-قون كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى اقمادي سارباسوۆ ءسوز سويلەدى.

سەمينار سپيكەرلەرىنىڭ باياندامالارى الەۋمەتتىك ارىپتەستىك تاراپتارىنىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلدارىنىڭ ءتيىمدى نىساندارى مەن ادىستەرى، سونىڭ ىشىندە مەملەكەتتىك ورگاندار مەن الەۋمەتتىك ارىپتەستىك تاراپتارىنىڭ ەڭبەك جانجالدارىنىڭ تۋىنداۋى كەزىندە ءبىرىڭعاي ارەكەتتەرى تۋرالى، الەۋمەتتىك-ەڭبەك جانجالدارىن شەشۋدىڭ پارمەندى جولدارى جانە بيزنەستىڭ الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋ، ەڭبەك جانجالدارىن شەشۋ كەزىندە كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋدىڭ پسيحولوگيالىق اسپەكتىلەرى، ەڭبەك زاڭناماسى سالاسىنداعى مەملەكەتتىك باقىلاۋ جانە ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى مەن ەڭبەك گيگيەناسى ماسەلەلەرىن باسقارۋ تاقىرىپتارىن قامتىدى.

سوڭعى جاڭالىقتار