اعاش ىدىستىڭ دەنساۋلىققا قانداي پايداسى بار؟

None
None
استانا. قازاقپارات - اعاش ىدىستاردىڭ دەنساۋلىققا پايداسى زور. تاماقتىڭ قۇنارلىلىعىن ساقتاپ، ءتۇرلى باكتەريالاردى جويادى، دەدى شەبەر قۋانىشبەك مۇرات ۇلى «قازاقستان» ۇلتتىق ارناسىنداعى «تاڭشولپان» باعدارلاماسىندا.

شەبەردىڭ ايتۋىنشا، اعاش ىدىستىڭ جاسالۋىنا ەرەشكە ءمان بەرۋ كەرەك.

«بىرىنشىدەن، بۇل زاتتار دىمقىل اعاشتان جاسالادى. ونىڭ كەبۋى بار، ستانوكقا سالىپ ويۋ، ودان كەيىن ورنەك سالۋ - ءبارىن ەسەپتەگەندە ءبىر اپتا كەتەدى»، - دەيدى شەبەر.

ساپالى ىدىستى تاڭداۋ ءۇشىن ونىڭ اعاشىنا ءمان بەرۋ كەرەك. قايىڭ، ەمەننەن جاسالعان اعاش ىدىستار ىستىق پەن سۋىق اسەرىنەن تەز سىنبايدى، ۇزاققا شىدايدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram