ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى ن. نازاربايەۆقا ق ر پرەزيدەنتتىگىنە كانديداتۋراسىن قولداپ ازاماتتاردىڭ قولدارىن جيناۋ ءۇشىن قول قويۋ پاراقتارىن تاپسىردى

None
None
استانا. قازاقپارات - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆقا كەزەكتەن تىس پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا قاتىسۋ ءۇشىن قول جيناۋ پاراقتارىن تاپسىردى.

«بۇگىن كەشكە ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات ن. ءا. نازاربايەۆتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىندا جانە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىندا قويىلاتىن تالاپتارعا سايكەستىگىن بەلگىلەۋ تۋرالى قاۋلى قابىلدادى. ءدال بۇگىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى كانديداتقا ونىڭ كانديداتۋراسىن قولداپ ازاماتتاردىڭ قولدارىن جيناۋ ءۇشىن قول قويۋ پاراقتارىن بەردى»، - دەدى و س ك ءتوراعاسى ق. تۇرعانقۇلوۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن وتىرىستا ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ حاتشىسى ب. مەلدەشيەۆ.

و س ك مالىمەتى بويىنشا، ق ر پرەزيدەنتتىگىنە كانديداتتى قولدايتىن سايلاۋشىلاردىڭ راس قولدارىنىڭ سانى كەمىندە 93021 بولۋى كەرەك.

اۆتور: ءابۋ-اسقار مەكەش ۇلى

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram