قازاقستان، رەسەي جانە بەلارۋس پرەزيدەنتتەرىنىڭ استانادا كەزدەسۋى كەيىنگە شەگەرىلدى

None
None
استانا. قازاقپارات - قازاقستان، رەسەي جانە بەلارۋس پرەزيدەنتتەرىنىڭ وسى اپتادا استانادا وتەدى دەپ جوسپارلانعان كەزدەسۋى كەيىنگە شەگەرىلدى، دەپ حابارلادى ر ي ا نوۆوستي ر ف مەملەكەت باسشىسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆقا سىلتەمە جاساپ.

«ءۇش مەملەكەتتىڭ باسشىلارى استانادا وتەتىن كەزدەسۋدى بىرنەشە كۇنگە شەگەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى»، - دەدى ول.

دۇيسەنبى كۇنى، 9- ناۋرىزدا كرەملدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 12-13- ناۋرىزدا بەلارۋس تاراپى دا قاتىساتىن ءۇشجاقتى كەزدەسۋ ءۇشىن استاناعا كەلەتىنىن حابارلاعان ەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار