ةلوردادا بوكستان قازاقستان چةمپيوناتئ وتةدئ

None
None
استانا. قاثتاردئث 9-ئ. قازاقپارات - استانادا ةرةسةكتةر اراسئندا بوكستان قازاقستان چةمپيوناتئ وتةدئ،

دةپ حابارلايدئ قازاقستان بوكس فةدةراسياسئنئث باسپاءسوز قئزمةتئ.

وندا 2012 جئلعا دةيئنگئ حالئقارالئق جارئستار مةن تؤرنيرلةرگة قاتئساتئن كوماندالار جاساقتالادئ.

چةمپيونات قاثتاردئث 15-ئنةن 20-سئ ارالئعئندا وتةدئ. اشئلؤ سالتاناتئ قاثتاردئث 16-سئندا بولادئ.

سوڭعى جاڭالىقتار