بايقوثئر عارئش ايلاعئنان زئمئران ذشئرؤ تةحنيكالئق سةبةپتةرگة بايلانئستئ كةيئنگة قالدئرئلدئ

None
None
بايقوثئر. قاراشانئث 30-ئ. قازاقپارات /سارا قابي قئزئ/ - «بايقوثئر» عارئش ايلاعئنان «Зенит-2SБ»  زئمئرانئن ذشئرؤ تةحنيكالئق سةبةپتةرگة بايلانئستئ كةيئنگة قالدئرئلدئ،

دةپ حابارلايدئ روسكوسموس باسپاءسوز قئزمةتئ.

بةلگئسئز ؤاقئتقا قالدئرئلا ما نةمةسة ءبئر تاؤلئكتةن كةيئن ورئن الاتئن رةزةرأتئك ؤاقئتقا اؤئستئرئلا ما، ول جاعئ ازئرگة بةلگئسئز.

 

سوڭعى جاڭالىقتار