ارالدا بالىق ۇنى مەن مايى شىعارىلادى

балық
Фото: https://24.kz/

استانا. قازاقپارات - قىزىلوردا وبلىسىندا قالدىقسىز ءونىم شىعاراتىن بالىق كلاستەرىن قالىپتاستىرۋعا دەن قويىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى «حابار 24».

مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋىندا سىرتقا شىعارىلاتىن ءونىمدى تەرەڭ وڭدەۋ مىندەتى ايتىلعان بولاتىن. وسى رەتتە ارال اۋدانىندا كوكسەركەنىڭ سۇبە ەتىن، قاقتالعان ايناكوز، تۇزدالعان جايىن مەن اقمارقا، تىران قاناتتارى، فارشىن جانە بالىق سۇيەگىنەن ۇن شىعاراتىن قالدىقسىز ءوندىرىس وشاعى ىسكە قوسىلدى.

جوعارى تەحنولوگيالى زاۋىتتا بالىق قىلتاناعى ۇساقتالىپ، ءتۇرلى دارۋمەندەرمەن بايىتىلعان ۇنتاق شىعارىلادى. قۇرامىندا فوسفورى مەن پروتەينى مول جەم ءتورت تۇلىكتىڭ تەز قوڭ جيناۋىنا كومەكتەسەدى. سونداي- اق قۇس شارۋاشىلىعى مەن شاباق ءوسىرۋ تۇقىمباعىندا قورەك رەتىندە قولدانۋعا تاپتىرماس ءونىم بولىپ سانالادى. نەگىزىنەن تىران، تورتا، الابۇعا، شورتان، كوكسەركە وڭدەۋمەن اينالىساتىن 50 جۇمىسشىسى بار سەح قازىر ت م د اۋماعىنان كەلگەن سۇرانىستى ورىنداۋعا كىرىسىپ كەتكەن.

ءادىلقاسىم بورەيەۆ، زاۋىت باسشىسى:

- ساعاتىنا - 500 كەلى، تاۋلىگىنە - 10 توننا، ايىنا - 260 توننا. سونىڭ ىشىندە % 20- ءى، 56 تونناسى بالىق ۇنى، 5%- ءى بالىق مايى شىعىپ جاتىر قازىر. ەۋروپالىق ساپا ستاندارتىنا سايكەس جابدىقتالعان كاسىپورىن بالىق مايىن دا شىعارادى. قالدىقسىز تەحنولوگياعا نەگىزدەلگەن ءوندىرىس وشاعى ەكولوگيالىق تالاپتاردى دا قاتاڭ ساقتايدى.

تولىق كلاستەرلى كەشەن جۋىردا ءوز بالىقشىلارىنا ارنالعان شىنى- پلاستيكالىق قايىقتار شىعاراتىن سەحپەن تولىقپاق.

سوڭعى جاڭالىقتار