اقتوبە وبلىسىندا تۇرعىننىڭ ۇيىنەن 21 اتىس قارۋى تابىلدى

Фото: gov.k
Фото: gov.k

اقتوبە. KAZINFORM - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى قارۋدىڭ زاڭسىز اينالىمىنا قارسى ءىس-قيمىل بويىنشا جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىر.

ماسەلەن، وسى جىلدىڭ 28-ماۋسىمىندا ۇ ق ك اقتوبە وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ءبىرىنىڭ ءۇيىن ءتىنتۋ كەزىندە 21 بىرلىك اتىس قارۋىن، ونىڭ ىشىندە 2 كالاشنيكوۆ اۆتوماتى، 8 تاپانشا، 11 مىلتىق، سونداي-اق جارىق-شۋ گراناتاسىن، ءتۇتىن بومبالارىن، راتسيالاردى جانە ءتۇرلى كاليبرلى 581 وق-ءدارىنى تاركىلەدى.

وسى كۇنى ۇ ق ك الماتى قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتى قارۋ-جاراقتىڭ 2 جاسىرىن ورنىن انىقتادى.

Фото: gov.k
Фото: gov.k

گراناتومەت، كالاشنيكوۆ اۆتوماتى، ۆينتوۆكا، 4 مىلتىق، 2 تاپانشا، ءتۇتىن گراناتاسى جانە ءارتۇرلى كاليبرلى 248 وق-ءدارى تاركىلەندى.

ءىس-شارالار پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن جانە ىشكى ىستەر ورگاندارىمەن ءوزارا ارەكەتتەستىكتە ىسكە اسىردى.

اتالعان فاكتىلەر بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ 287-بابى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى.

قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.

سوڭعى جاڭالىقتار