اقمولا وبلىسىندا سۋ تاسقىنىنا قارسى جۇمىستار جالعاسۋدا

су тасқыны
Фото: Ақмола облыстық ТЖД

 كوكشەتاۋ. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا سۋ تاسقىنىنا قارسى جۇمىستار جالعاسۋدا. بار كۇش اتباسار، ارشالى اۋداندارى مەن قوسشى قالاسىنا جانە تايتوبە اۋىلدارىندا جۇمىلدىرىلۋدا.

اۋماقتىق ت ج د باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، وبلىس بويىنشا سۋ تاسقىنىنا قارسى كۇرەسۋ ءۇشىن بارلىعى 700 گە جۋىق ادام، 210 تەحنيكا جانە 130 موتوپومپا تارتىلعان.

су тасқыны
Фото: Ақмола облыстық ТЖД

«اتباسار اۋدانىندا سۋ تاسقىنىنا بەلسەندى دايىندىق جالعاسۋدا. ينەرتتى ماتەريال سالىنعان قاپتار توسەلىپ جاتىر. تاۋلىگىنە شامامەن 1 مىڭ تەكشە مەتر قار شىعارىلۋدا. قوسشى قالاسى مەن تايتوبە اۋىلىندا قورعانىش ءۇيىندىسىن نىعايتۋ ءۇشىن استانا قالاسىنان قوسىمشا كۇشتەر مەن قۇرالدار كەلدى. سونداي-اق، ارشالى اۋدانىندا سۋ تاسقىنىمەن كۇرەسۋ ءۇشىن كوكشەتاۋداعى مالىك عابدۋللين اتىنداعى ازاماتتىق قورعاۋ اكادەمياسىنىڭ 68 كۋرسانتى پەن 4 وفيتسەرى اتتاندى. بۇل اۋدانداردا ءبىر تاۋلىكتىڭ ىشىندە 20 مىڭ تەكشە مەتردەن استام ەرىگەن قار سۋى سورىلدى»، - دەدى ۆەدومستۆودان.

су тасқынымен күрес
Фото: Ақмола облыстық ТЖД

ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن اقمولا وبلىسىندا سۋدا قالعان 6 تۇيە قۇتقارىلعانىن جازعان ەدىك.

су тасқыны
Фото: Ақмола облыстық ТЖД

 

سوڭعى جاڭالىقتار