پاۆلوداردا ءابىلحان قاستەيەۆتىڭ 40 تان استام سۋرەتى ساقتالىپ تۇر

Әбілхан Қастеев
Фото: Павлодар облыстық көркемсурет музейі

  پاۆلودار. KAZINFORM -قازاقتان شىققان تۇڭعىش كاسىبي سۋرەتشى ءابىلحان قاستەيەۆتىڭ پاۆلوداردا ساقتاۋلى سۋرەتتەرى بارشىلىق.

ن. نۇرمۇحامەدوۆ اتىنداعى وڭىرلىك كوركەمسۋرەت مۋزەيىندە قىلقالام شەبەرىنىڭ 6 بەينەسۋرەتى جانە 35 ءتۇرلى ءتۇستى قارىنداشتارمەن سالعان تۋىندىلارى تۇر.

«بۇل كارتينالار وتكەن عاسىردىڭ 60-جىلدارى ت. شيەۆچەنكو اتىنداعى قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك كوركەم سۋرەت گالەرەياسىنان، ودان كەيىنگى جىلدارى قازاق ك س ر سۋرەتشىلەر وداعىنىڭ، قازاق ك س ر مادەنيەت مينيسترلىگىنىڭ كوركەمسۋرەت كورمەلەرىنىڭ ديرەكتسياسىنان الىندى. تاعى ءبىر تۋىندىسى («تابيعات كورىنىسى») اۆتوردىڭ وتباسىنان 1974 -جىلى ساتىپ الىندى»، - دەيدى پاۆلودارلىق ونەرتانۋشى ەلەنا دۋبوۆايا.

Әбілхан Қастеев
Фото: Павлодар облыстық көркемсурет музейі

«قامال جانىنداعى تاس كوپىر» (1937) جانە «مەدەۋ تاۋىنداعى الماتى وزەنىنىڭ جازىقتىعى» (1937) سۋرەتتەرى العاشقى سالىنعان كارتينالارى قاتارىنان سانالادى. قوس تۋىندىنىڭ استىنا لاتىن ارپىمەن قول قويىلعان جانە «1937 god, A. Qastejip» دەپ بەلگى سوعىلعان.

Әбілхан Қастеев
Фото: Павлодар облыстық көркемсурет музейі

ال «اقساقالدىڭ بەينەسى» (1950)، «قۇدا» (1972) جانە «ع. مۇسىرەپوۆتىڭ سۋرەتى» (1973) شەبەردىڭ قالىپتاسۋ كەزەڭدەرىن سيپاتتايدى. وكىنىشكە قاراي، مۇسىرەپوۆتىڭ بەينەسى اياقتالماي قالعان.

Әбілхан Қастеев
Фото: Павлодар облыстық көркемсурет музейі

ونەر يەسىنىڭ شىعارماشىلىعىندا نەگىزگى تاقىرىپ -وتان مەن ەل-جەر. سۋرەتشى ونى ەڭبەك ادامدارىمەن، ولاردىڭ كاسىبىمەن، مالشىلاردىڭ تابىندارىمەن، ەگىنشىلەردىڭ دالا قوستارىمەن بايلانىستى ناقتى ومىرلىك كەزەڭدەردى كورسەتۋ ارقىلى دامىتا تۇسكەن. مۇنى «جايلاۋ» (1963)، «شوپاندارعا كەلگەن ۇگىتشىلەر» (1964)، «كيىز ءۇي جانىنداعى اڭگىمە» (1969)، «شوپانداردىڭ جاڭا تۇرمىسى» (1970) جۇمىستارىنان انىق اڭعارامىز. ال «ابايدىڭ تۋعان جەرى» (1961)، «ش. ءۋاليحانوۆتىڭ تۋعان جەرى» (1966)، «شەجىن تاۋلارى» (1968) دا كەرەمەت كەسكىندەلگەن.

Әбілхат Қастеев
Фото: Павлодар облыстық көркемсурет музейі
Әбілхан Қастеев
Фото: Павлодар облыстық көркемсурет музейі

 

سوڭعى جاڭالىقتار