پاۆلوداردا ازىق-تۇلىك دۇكەنى ورتەندى

дүкен өртенді
فوتو: پاۆلودار وبلىسى ت ج د

وتكەن تۇندە پاۆلودار قالاسىنداعى «Best et» دۇكەنىندە ءورت شىعىپ، ءتىلسىز جاۋ عيماراتتىڭ 200 شارشى مەتر اۋماعىن شارپىپ وتكەن، دەپ حابارلايدى Kazinform.

وڭىرلىك توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنەن حابارلانعانداي، دۇكەننىڭ ەكىنشى قاباتىندا جيھازدار، اعاش كونسترۋكسيالار، ءبىرىنشى جانە ەكىنشى قاباتتار اراسىنداعى توبەلەر، شاتىر جانعان.

«وقيعا ورنىندا 48 ادام مەن 11 تەحنيكا جۇمىس ىستەدى. ءورت تۋرالى حابار ساعات 04.00-دە تۇسسە، ءورت سوندىرۋشىلەر قىزىل جالىندى ساعات 06:31-دە اۋىزدىقتاعان. قۇرباندار مەن زارداپ شەككەندەر جوق. ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى انىقتالۋدا»، - دەپ حابارلادى وبلىستىق تجد.

ايتا كەتەيىك، «Best et» - ەكىنشى پاۆلودار اۋماعىندا، مالايسارى باتىر جانە ەلگين كوشەلەرى قيىلىسىندا ورنالاسقان ازىق- تۇلىك دۇكەنى.

سوڭعى جاڭالىقتار