الەمنىڭ ەڭ قىمبات قالالارى اتالدى. الماتى مەن استانا قاي ورىندا؟

الەم
فوتو: © pixabay.com/seojob

سەربيالىق Numbeo سەرۆيسى الەم قالالارىندا ءومىر ءسۇرۋ يندەكسىن جاريالادى، - دەپ حابارلايدى Tengritravel.kz ءتىلشىسى.

رەيتينگ بىرنەشە فاكتورلارعا سۇيەنە وتىرىپ جاسالعان: تۇتىنۋشىلىق باعا، تۇرعىن ءۇي قۇنى جانە ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيى.

سالىستىرۋ ءۇشىن نيۋ-يورك پرايسى نەگىزگە الىنعان، وعان بازالىق دەڭگەي - 100 ۇپاي بەرىلگەن. قالا نەبارى 10-ورىن يەلەندى.

الەمدەگى ەڭ قىمبات قالالار ءتىزىمىنىڭ وندىعى مىناداي:

  1. گاميلتون، بەرمۋد ارالدارى؛
  2. سيۋريح، شۆەيتساريا؛
  3. بازەل، شۆەيتساريا؛
  4. لوزاننا، شۆەيتساريا؛
  5. سان-حوسە، ا ق ش؛

​​​​​​​6. جەنەۆا، شۆەيتساريا؛

​​​​​​​7. سان-فرانسيسكو، ا ق ش؛

​​​​​​​8. بەرن، شۆەيتساريا؛

​​​​​​​9. ۆاشينگتون، ا ق ش؛

  1. نيۋ-يورك، ا ق ش.

رەيتينگتە الماتى 270-ورىنعا تابان تىرەگەن، ال قازاقستان استاناسى 289-ورىندا تۇر. ورتالىق ازياداعى قالالار اراسىندا بىشكەش - 332-ورىن، تاشكەنت - 330-ورىن يەلەنگەن.

دۋباي 142-ورىنعا جايعاسقان، ال ىستامبۇل - 267-ورىندا تۇر.

سوڭعى جاڭالىقتار