الماتىلىق بويجەتكەن جەلىدە قازاق ءتىلىن «مامبەتتەر ءتىلى» دەپ اتاعان

Законопроект о науке и технической политике внесут на рассмотрение Мажилиса
Фото: Фото: Мухтор Холдорбеков / агентство Kazinform.

الماتىلىق بويجەتكەننىڭ قازاق جانە قىرعىز تىلدەرىن جامانداپ سويلەگەن ۆيدەوسى جەلىگە تارادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

جەلىدە تىكەلەي ەفيرگە شىققان بويجەتكەن وعان قازاق ءتىلىنىڭ ۇنامايتىنىن ايتقان.

«ماعان قازاق ءتىلى وتە ۇنامايدى. شىنىن ايتقاندا ول «مامبەتتەردىڭ» ءتىلى. قازىر بۇل مامبەتتەر اۋىلداردان قالاعا قاراي اعىلىپ كەلىپ جاتىر، سالدارىنان قالادا ۇلكەن كەپتەلىستەر پايدا بولدى. مەن ءوزىم الماتىدان بولامىن. ماعان قازاق ءتىلى ۇنامايدى، قازاق پەن قىرعىزدىڭ ءتىلى «مامبەتتەردىڭ» ءتىلى»، - دەدى بويجەتكەن جەلىدە.

ۆيدەوداعى جازبادا بويجەتكەننىڭ تىكەلەي ەفيرگە ءجيى شىعىپ، ۇلتارالىق الاۋىزدىقتى قوزدىرىپ وتىراتىنى جازىلعان.

الماتى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىندە اتالعان دەرەك ق ر- ءنىڭ 174-بابى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالعانىن حابارلادى.

«ق ر زاڭناماسىنا ساكەس شارالار قابىلداناتىن بولادى»، - دەپ حابارلادى قالالىق پوليسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram