الماتىدا ۇلتتىق دومبىرا كۇنى قالاي تويلانادى؟

В Алматы прошел концерт оркестра «Отырар сазы»
فوتو: الەكساندر پاۆسكي/kazinform

استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا-شىلدەنىڭ ءبىرىنشى جەكسەنبىسىندە ۇلتتىق دومبىرا كۇنى تويلانادى، - دەپ حابارلايدى اكىمدىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

7-شىلدەدە قانداي شارا وتەدى؟

وسىعان وراي الماتىدا 7-شىلدەدە ساعات 20:00-دە رەسپۋبليكا سارايىنىڭ الدىنداعى اباي الاڭىندا «اڭىز دومبىرا» كونسەرتى وتەدى.

كونسەرتتە روزا رىمبايەۆا، ماقپال ءجۇنىسوۆا، سەكەن تۇرىسبەك، ايگۇل قوسانوۆا، اسىلبەك ەڭسەپوۆ، شولپان دارجانوۆا، ءابدىلحاميت رايىمبەرگەنوۆ، نۇركەن ءاشىروۆ، ارداق بالاجانوۆا، نۇرجان جانپەيىسوۆ، «قوڭىر» توبى، «سازگەن» فولكلورلىق-ەتنوگرافيالىق انسامبلى، «سالتانات» ءبي انسامبلى جانە ت. ب. ونەر كورسەتەدى.

تانىمال كۇيشىلەر كەنەن ازىربايەۆ، تولەگەن مومبەكوۆ، اسەت بەيسەۋوۆ، مەيرامبەك جانبولاتوۆ جانە ت. ب. حالىق اندەرى مەن شىعارمالارىن ورىندايدى.

اۋدانداردا قانداي شارالار وتەدى؟

بۇعان قوسا قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى مەرەكەگە وراي ۇيىمداستىرىلعان مادەني ءىس-شارالاردى تاماشالاي الادى.

домбыра
اكىمدىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى

سونداي-اق، قالانىڭ بارلىق اۋدانىندا ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە ارنالعان ءبىرقاتار مادەني ءىس-شارا وتەدى:

- الاتاۋ اۋدانىندا 4-شىلدەدە ساعات 15:00-دە Alatau Creative Hub - الماتى كىتاپحاناسىندا قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىمەن بىرلەسكەن ءىس-شارا وتەدى. مەرەكەلىك باعدارلامادا شىعارماشىلىق ۇجىمدار ءسوز سويلەيدى. ءىس-شارانىڭ باستى ماقساتى - ەتنوسارالىق قاتىناستاردى نىعايتۋ جانە قازاق مادەنيەتىن ناسيحاتتاۋ. سونىمەن قاتار، 5-شىلدەدە ساعات 11:00-دە مۋلتيمەديالىق ءداستۇرلى مۋزىكانىڭ ورتالىعىندا «قازاعىمنىڭ جۇرەگىنەن جارالعان، بابامىزدىڭ ءۇنىسىڭ سەن - دومبىرا!» كونسەرتتىك باعدارلاماسى ۇيىمداستىرىلادى.

- اۋەزوۆ اۋدانىندا 5-شىلدەدە ساعات 11:00-دە «Family» ساياباعىندا كونسەرت ءوتىپ، ەسترادا ارتىستەرى قۇرمانعازى، داۋلەتكەرەي جانە تاتتىمبەت شىعارمالارىن ورىندايدى. سونىمەن قاتار، «سارىارقا» سكۆەرىندە ساعات 11:00-دەن 16:00-گە دەيىن قولونەر جارمەڭكەسى وتەدى؛

- بوستاندىق اۋدانىندا 5-شىلدەدە ساعات 14:00-دە Mega Alma-Ata س و و اۋماعىندا ۇلتتىق دومبىرا كۇنىن تويلاۋ قۇرمەتىنە «كۇمبىرلە قوڭىر دومبىرا» مەرەكەلىك باعدارلاماسى وتەدى؛

- مەدەۋ اۋدانىندا 4-شىلدەدە ساعات 12:00-دە نۇرعيسا تىلەنديەۆ مەموريالدىق مۋزەيىنە كەلۋشىلەر ءداستۇرلى جانر ارتىستەرىنىڭ قاتىسۋىمەن «سيقىرلى ءۇنى» كونسەرتىن كورە الادى. سونداي-اق، ساعات 11:00-دە ىقىلاس اتىنداعى حالىق مۋزىكالىق اسپاپتار مۋزەيىندە Dombyra fest فلەشموبى وتەدى.

- ناۋرىزباي اۋدانىندا 5-شىلدەدە ساعات 11:00-دە شۇعىلا، 347/4 مەكەنجايىنداعى يننوۆاتسيالىق شىعارماشىلىق ورتالىعىندا مەرەكەگە وراي كونسەرتتىك باعدارلاما بولادى.

- تۇركسىب اۋدانىندا 5-شىلدەدە ساعات 17:00-دە ساۋرانبايەۆ كوشەسىندەگى ارباتتا دومبىرا كۇنىنە ارنالعان «التىن دومبىرا» دومبىراشىلاردىڭ فلەشموبى وتەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار