الماتىدا بۇرىنعى ايەلىن ۇرعان ەر ادامعا قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى

Алматы
فوتو: Kazinform

الماتى. KAZINFORM - الماتىدا بۇرىنعى ازاماتتىق نەكەدەگى ايەلىن ساباعان ەر ادام جازالاندى. الماتى قالاسىنىڭ ناۋرىزباي اۋداندىق سوتىندا ايەلگە جۇدىرىق جۇمساعان ايىپتالۋشى م-عا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قارالدى. سوت انىقتاعانداي، سوتتالۋشى بۇرىن بىرگە تۇرعان ايەلدى ءۇيدىڭ كىرەبەرىسىندە بىرنەشە رەت ۇرىپ، دەنساۋلىعىنا جەڭىل زيان كەلتىرگەن. سوتتالۋشىنىڭ كىناسى جابىرلەنۋشىنىڭ ايعاقتارىمەن جانە قىلمىستىق ءىستىڭ باسقا ماتەريالدارىمەن دالەلدەندى.

«سوتتالۋشى كىناسىن مويىنداپ، جاساعان ىسىنە وكىنەتىنىن جەتكىزدى. جابىرلەنۋشى دە سوتتالۋشىنى كەشىردى جانە باس بوستاندىعىنان ايىرماۋدى ءوتىندى»، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆودان.

ال پروكۋرور سوتتالۋشىنىڭ باس بوستاندىعىن 1 جىلعا شەكتەۋدى سۇرادى.

«سوت جازا تاعايىنداۋ كەزىندە ق ك-نىڭ 55-بابىنىڭ 1-تارماعىنىڭ 1-بولىگىنىڭ تالاپتارىن نازارعا الدى. كىنانى مويىنداۋ، جاساعان ىسىنە وكىنۋ، قىلمىسپەن كەلتىرىلگەن زياندى ءوز ەركىمەن وتەۋ جەڭىلدەتەتىن ءمان-جايلار دەپ تانىدى. سوتتالۋشى بۇزاقىلىق جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان 1 جىل باس بوستاندىعىن شەكتەۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىندالدى»، - دەپ حابارلادى سوتتان.

ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.

اۆتور
الما مۇقانوۆا

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram