ا ق ش- تا كۇشتى داۋىل سوعىپ، ادامدار قۇربان بولدى

Фото: Рexels
Фото: Рexels

استانا. KAZINFORM - داۋىل امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ورتالىق باتىسىنداعى بىرنەشە شتاتتى شارپىدى. وگايو پوليتسياسى ەكى ادامنىڭ ءولىمىن راستادى.

باسقا زارداپ شەككەندەر مەن قۇربان بولعاندار تۋرالى مالىمەتتەر تەكسەرىلىپ جاتىر، دەپ جازادى Euronews.

ا ق ش- تىڭ وگايو شتاتىندا تورنادودان كەم دەگەندە ەكى ادام قازا تاپتى.

لوگان وكرۋگىنىڭ شەريف كەڭسەسى قۇربانداردىڭ ءمايىتى دەيتوننىڭ سولتۇستىگىندەگى ترەيلەر پاركىنەن تابىلعانىن حابارلادى.

ينديانا شتاتىندا پوليتسيا جەرگىلىكتى ب ا ق- قا العاشىندا داۋىلمەن قوسا جاۋعان بۇرشاق سالدارىنان جىلجىمالى ءۇيدىڭ ءۇش تۇرعىنى قازا تاپقانىن ايتتى. كەيىن بريفينگ بارىسىندا شەنەۋنىكتەر قۇربان بولعانداردىڭ ايتارلىقتاي كوپ ەكەنىن مالىمدەپ، ءۇيىندى استىندا قالۋى مۇمكىن ادامداردى ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.

كەنتۋككيدە جەڭىل جاراقات العاندار تىركەلدى.

ازىرگە قيراعان ۇيلەردىڭ اۋقىمى انىقتالىپ جاتىر، جەدەل جاردەم بريگادالارى جەرگىلىكتى جەردە جۇمىس ىستەپ جاتىر.

ۇلتتىق اۋا رايى قىزمەتىنىڭ (NWS) مالىمەتىنشە، جۇما كۇنى تۇندە تەحاستان وگايوعا دەيىنگى 13 ميلليوننان استام اقش تۇرعىنى تورنادو قاۋپى بار ايماقتا قالعان.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram