ا ق ش ەلشىسى قازاقستاندىقتاردى ەرەكشە قۇتتىقتادى

ақш
Фото: Фото: видеодан алынған кадр

 ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگى Facebook جەلىسىندە ۆيدەوقۇتتىقتاۋ جاريالادى.

ا ق ش ەلشىسى دەنيەل روزەنبليۋم قازاقستان استاناسىن ارالاپ، قازاقتىڭ ءبىرتۋار تۇلعالارى تۋرالى اڭگىمەلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

— وسىدان 33 جىل بۇرىن قازاقستان ەگەمەندىگىن جاريالاپ، تاۋەلسىزدىك پەن جارقىن بولاشاقتىڭ داڭعىل جولىنا ءتۇستى. وسىعان وراي مەن وسى ەگەمەندىكتىڭ نەگىزىن قالاعان قازاقستاننىڭ ۇلى ەرلەرى مەن ايەلدەرىن زەرتتەپ كورەيىن دەدىم. ولاردىڭ ەسىمى قازىر كۇندەلىكتى ومىرىمىزدە ءجيى ايتىلىپ، كوشە ماڭدايشالارىندا، ەسكەرتكىشتە جازۋلى تۇر. قالانى ارالاپ، وسى ۇلى تۇلعالاردىڭ ەگەمەن، تاۋەلسىز جانە زاماناۋي قازاقستاندى قۇرۋعا قوسقان ۇلەسىن ەسكە الايىق، — دەيدى ۆيدەودا دەنيەل روزەنبليۋم.

ەلشى مىرجاقىپ دۋلاتوۆ، شارا جيەنقۇلوۆا، مۇحتار اۋەزوۆ، اقىن سارا جانە راحىمجان قوشقاربايەۆ كوشەلەرىنە توقتاپ، ءبىرتۋار تۇلعالاردىڭ قازاق حالقىنىڭ تاريحىنا قوسقان ۇلەسى تۋرالى اڭگىمەلەدى.

— وسى رەسپۋبليكا كۇنىندە قازاقستان تاۋەلسىزدىككە العاشقى قادامىن تويلاپ جاتقاندا مەن استاناداعى قازاق جانە امەريكان حالىقتارىنىڭ قارىم- قاتىناسىن ايقىندايتىن تاعى ءبىر كوشەنى اتاپ وتكىم كەلەدى، ول — دوستىق. بارشاڭىزعا رەسپۋبليكا كۇنى قۇتتى بولسىن، - دەيدى قازاقستانداعى ا ق ش ەلشىسى.

اۆتور

جانات قاپالبايەۆا

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram