الماتىنىڭ باسىم بولىگىندە 9 قاباتتان جوعارى عيماراتتار سالىنبايدى

None
None
الماتى. قازاقپارات - الماتى اكىمدىگى قالانىڭ فۋنكسيونالدىق ايماقتارىن دامىتۋ ءۇشىن قۇرىلىس رەگلامەنتتەرىن جاڭارتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

الماتى اكىمى ەربولات دوسايەۆ ءماسليحات وتىرىسىندا اباي داڭعىلىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى، ءال- فارابي داڭعىلىنىڭ سولتۇستىگى، ءاشىموۆ كوشەسىنىڭ شىعىسى جانە شىعىس اينالما جولىنىڭ شىعىس جاعىنداعى تۇرعىن ۇيلەردىڭ بيىكتىگىن شەكتەۋدى ۇسىندى. ول ءۇشىن 9 قاباتقا دەيىن اۋىسپالى قاباتتار سانىنا رەگلامەنت بەلگىلەۋگە بولادى. الماتى قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى مۇحيت ازىربايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قولدانىستاعى ەرەجەلەر جۇزىندە بۇل اۋماقتاردا 12 جانە ودان دا كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيلەر سالۋعا رۇقسات بار.

«تىعىزدىقتى ازايتۋ ماقساتىندا اتالعان كوشەلەردىڭ اۋماعىنداعى جاڭا تۇرعىن ۇيلەر قۇرىلىسى 3 ساناتتى جايلىلىقتان تومەن بولماۋى كەرەك»، - دەدى اكىم ورىنباسارى.

ونىڭ ايتۋىنشا، جوبادا اكىمشىلىك نىساندارمەن قاتار تۇرعىن ءۇي سالۋ قاراستىرىلعان كەزدە، قوسىمشا نورما ارالاس دەپ اتالاتىن كەشەندى قۇرىلىستا 9 قاباتتان جوعارى عيماراتتار سالۋعا رۇقسات بەرەدى. بۇل جاعدايدا تۇرعىن ءۇي كولەمى جوبانىڭ جالپى الاڭىنىڭ %30 ىنان اسپاۋى كەرەك.

«قالا قۇرىلىسى ەرەجەلەرىن ىسكە اسىرۋ جوسپارىنا ەنگىزىلىپ جاتقان وزگەرىستەردى قولداۋىڭىزدى سۇرايمىن، ونى قابىلداۋ ارقىلى قالانىڭ جوعارعى بولىگىندەگى قۇرىلىس تىعىزدىعىن ازايتامىز، تاۋ بوكتەرىندە تۇراتىن تۇرعىنداردى قورعايمىز»، - دەدى مۇحيت ازىربايەۆ.

بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، الماتىدا حالىق سانىنىڭ ءوسۋى مەن وقۋشى ورنىنىڭ تاپشىلىعىنا بايلانىستى 5 جاڭا مەكتەپ سالىنباق. سونداي- اق، قالادا تاۋ بەتكەيىندە قۇرىلىس جۇرگىزۋگە تىيىم سالىندى.

اۆتور: الما مۇقانوۆا

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram