قىزىلوردادا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 8 كىسى - ءبىر ءۇيدىڭ ادامدارى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قىزىلوردادا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 8 كىسىنىڭ ءبىر ءۇيدىڭ ادامدارى ەكەنى انىقتالىپ وتىر.

بۇل تۋرالى «حابار 24» ارناسىندا تىكەلەي ەفيردەن سويلەگەن قىزىلوردا وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى جاقسىلىق ابدۋسامەتوۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قازىرگى تاڭدا قىزىلوردا وبلىسىندا كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىنىڭ 18 جاعدايى تىركەلدى. بۇگىنگى كۇنى قوسىمشا تىركەلگەن فاكتىلەر جاڭاقورعان اۋدانىنان بولىپ وتىر. بارلىعى دا - الدىندا تىركەلگەن ناۋقاسپەن قارىم- قاتىناستا بولىپ، وقشاۋلانىپ، كارانتيندە بولعان ازاماتتار. وسى ازاماتتاردان سىناما الىنعان ەدى»، - دەدى ول.

باسقارما باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 8 ازامات - ءبىر وتباسىنىڭ مۇشەلەرى. «ولار - 6-45 جاس ارالىعىنداعى ادامدار. سونىڭ ىشىندە ۇشەۋى - 14 جاسقا دەيىنگى بالالار»، - دەدى ول.

سوڭعى جاڭالىقتار