قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 800 دەن استى

None
None
الماتى. قازاقپارات - قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 800 دەن استى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

10- ءساۋىر تاڭعى ساعات 09:00 داعى جاعداي بويىنشا، كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 21 ادام تىركەلدى، باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 2 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 4 ادام، اتىراۋ وبلىسىندا - 3 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 4 ادام، اقمولا وبلىسىندا - 1 ادام، قاراعاندى وبلىسىندا - 4 ادام، نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 1 ادام.

Coronavirus2020.kz مالىمەتىنشە، وسى ساعاتتا نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا - 226 ادام، الماتى قالاسىندا - 122 ادام، قاراعاندى وبلىسىندا - 61 ادام، اقمولا وبلىسىندا - 61 ادام، اتىراۋ وبلىسى - 45 ادام، جامبىل وبلىسىندا - 45 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 31 ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 6 ادام، الماتى وبلىسىندا - 10 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 11 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 25 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 3 ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 9 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 104 ادام، باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 6 ادام، تۇركىستان وبلىسىندا - 34 ادام، قوستاناي وبلىسىندا - 3 ادام، جالپى 802 ناۋقاس تىركەلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار