قازاقستان وندىرىلەتىن مۇناي كولەمىن تاۋلىگىنە 78 مىڭ تونناعا ازايتادى

None
استانا. قازاقپارات - ەرىكتى قىسقارتۋ 2023 -جىلدىڭ 4 -ماۋسىمىندا وپەك+ 35 مينيسترلىك كەزدەسۋىندە كەلىسىلگەن ءوندىرىس كولەمىندە جۇزەگە اسادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە سىلتەمەمەن.

«قازاقستان ءساۋىر ايىندا ەرىكتى قىسقارتۋ جاريالاعان وپەك+ ەلدەرىمەن كەلىسىم بويىنشا، الدىن الۋ شاراسى رەتىندە 2024 -جىلعى جەلتوقساننىڭ سوڭىنا دەيىن 78 مىڭ ب/ت ەرىكتى قىسقارتۋدى ۇزارتادى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

بۇعان دەيىن ۆەدومستۆو قازاقستان مۇناي ءوندىرۋدى وپەك+ باسقا ەلدەرىمەن بىرگە 2023 -جىلدىڭ مامىرىندا تاۋلىگىنە 78 مىڭ باررەلگە ەرىكتى تۇردە قىسقارتاتىنىن مالىمدەگەن ەدى.

وپەك + كەلىسىمىنە قاتىسۋشى ەلدەر مۇناي وندىرۋگە قويىلعان شەكتەۋدى 2024 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ۇزارتۋعا كەلىستى. ءوندىرىستىڭ جالپى كولەمى تاۋلىگىنە 40 ميلليون باررەلدەن ءسال اسادى، بۇل قازىرگىدەن 1,4 ميلليون باررەلگە از.

وپەك+ ەلدەرى ۆەنادا وتكەن كەزدەسۋدە تومەندەپ بارا جاتقان ەنەرگيا باعاسىن قولداۋ ءۇشىن مۇناي وندىرۋگە شەكتەۋدى كەلەسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ۇزارتۋعا كەلىستى.

2024 -جىلدىڭ 1- قاڭتارى مەن 31 -جەلتوقسانى ارالىعىندا كەلىسىم ەلدەرىندەگى مۇناي ءوندىرۋدىڭ جالپى كولەمى - تاۋلىگىنە 40,46 ميلليون باررەل. بۇل قازىرگىدەن 1,4 ميلليونعا از.

ءار ەلدىڭ ءوز كۆوتاسى بەلگىلەنگەن. رەسەي ءۇشىن بۇل تاۋلىگىنە 9,828 ميلليون باررەل، ساۋد ارابياسى ءۇشىن - 10,478 ميلليون.

ماسكەۋ جانە ەر- رياد - وپەك + قاتىسۋشىلارى اراسىنداعى ەڭ ءىرى مۇناي ەكسپورتتاۋشىلار.

انگولا مەن گابون دەلەگاتتارى كەزدەسۋ كەزىندە ۇيىمنىڭ شتاب- پاتەرىنەن شىعىپ كەتكەن.

The Wall Street Journal حابارلاۋىنشا، ءىس جۇزىندەگى وداق جەتەكشىسى - ساۋد ارابياسى افريكانىڭ شاعىن ەلدەرىنىڭ مۇناي ءوندىرۋ كۆوتاسىن ازايتۋعا شاقىرعان.