سۋعا باتقانداردىڭ %70 جۋىعى ماس كۇيىندە شومىلعان - ءاليحان سمايىلوۆ

None
Фото: primeminister.kz
استانا. قازاقپارات - ۇكىمەت باسشىسى ءاليحان سمايىلوۆ اۋىلدىق جەرلەردە سۋعا شومىلۋدا قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە اسا ءمان بەرىلمەيتىندىگىن ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ءوڭىر اكىمدىكتەرى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، سۋعا شومىلۋ ورىندارىمەن جانە ونداعى قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ جۇمىسىن جۇرگىزۋى كەرەك. قاۋىپسىزدىك شارالارى تۋرالى ءتۇسىندىرۋ جۇمىسىن حالىق اراسىندا بەلسەندى ءارى كەڭىنەن جۇرگىزۋ قاجەت. وسى ورايدا پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار نەگىزىنەن قالالار مەن اۋدانداردا عانا جۇرگىزىلەدى. اۋىلدىق جەرلەردە بۇعان كوڭىل بولىنبەيدى. سول سەبەپتى دە سۋعا باتقانداردىڭ باسىم كوپشىلىگى، ياعني %60-70 اۋىل تۇرعىندارى بولىپ وتىر. حالىقتى سۋعا ءتۇسۋ بويىنشا قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن، العاشقى كومەك كورسەتۋ ەرەجەلەرىن جانە رۇقسات ەتىلگەن جاعاجايلار تۋرالى ۇزدىكسىز اقپاراتتاندىرىپ وتىرۋ قاجەت»، - دەدى ءاليحان سمايىلوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.

پرەمەر- مينيستر اتالعان جۇمىستى ورىنداۋدا اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ اتسالىسۋى قاجەتتىگىن ايتتى.

«سۋداعى قايعىلى جاعدايلاردىڭ كوپ بولىگى ىشىمدىك ءىشۋ سالدارىنان بولاتىنىن اتاپ وتكەن ءجون. سۋعا باتىپ قايتىس بولعانداردىڭ %70 جۋىعى ماس كۇيىندە شومىلعاندار. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، وسىنداي جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ءتيىستى جۇمىستاردى ۇيىمداستىرۋى قاجەت»، - دەيدى ءا. سمايىلوۆ.

بۇعان دەيىن ۇكىمەت باسشىسى جاعاجايلاردا ىشىمدىك ىشۋگە تىيىم سالۋدى ۇسىنعان ەدى.