بيىلدان باستاپ اسا قاۋىپتى تاپسىرمانى ورىنداعان قۇتقارۋشىلارعا 70 پايىز ۇستەمەاقى تولەنبەك

None
استانا. قازاقپارات - دەنساۋلىعى مەن ومىرىنە قاۋىپ تونەتىن جۇمىستىى اتقاراتىن قۇتقارۋشىلارعا قوسىمشا اقى تولەنبەك.

بۇل تۋرالى «اشىق» ن ق ا پورتالىندا جاريالانعان توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترىنىڭ ءتيىستى قاۋلسىندا كورسەتىلگەن، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قۇتقارۋشىلارعا جانە قۇتقارۋشى فۋنكتسيالارىن ورىندايتىن باسقا دا قىزمەتكەرلەرگە دەنساۋلىققا، ومىرگە زيان كەلتىرۋ قاۋپىمەن بايلانىستى جۇمىسى ءۇشىن لاۋازىمدىق جالاقىنىڭ 70 پايىز مولشەرىندە قوسىمشا اقى تولەنەدى. كورسەتىلگەن قوسىمشا اقىنى تولەۋ ءتارتىبى مەن شارتتارىن ازاماتتىق قورعاۋ سالاسىنداعى ورتالىق اتقارۋشى ورگان بەلگىلەيدى. جوبانى قابىلداۋ رەسپۋبليكالىق جەدەل-قۇتقارۋ جاساعىنىڭ، اپاتتار مەديتسيناسى ورتالىعىنىڭ قۇتقارۋشىلارىنا جانە قۇتقارۋشى فۋنكسيالارىن ورىندايتىن «قازسەلدەنقورعاۋ» م م نەگىزگى پەرسونالىنا قوسىمشا اقى تولەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەلىنگەن قاۋلىدا.

قۇجاتتا مۇنى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن 2023-2025 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن جالپى سوماسى 7,4 ميلليارد تەڭگە قاراجات قاجەت ەكەنى كورسەتىلگەن.

اتاپ ايتقاندا 2023 -جىلى - 2 ميلليارد تەڭگە، 2024 -جىلى - 2,4 ميلليارد تەڭگە، 2025 -جىلى - 3 ميلليارد تەڭگە.

قۇجاتتىڭ تۇسىندىرمەسىندە كورسەتىلگەندەي، بۇل قاۋلى بيىلعى جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ اتقارىلعان جۇمىسقا اقى تولەۋدە قولدانىلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار